Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần bốn mươi bốn.
17.01.15 12:30 am
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần bốn mươi bốn.
"Xá Lợi cung kính một niềm
Hỏi sao Phật biệt hiệu A Di Đà "
T. Minh Đức thi hóa song thất lục bát "34-35-36" )   Đọc tiếp ...
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần bốn mươi ba.
16.01.15 11:21 pm
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần bốn mươi ba.
"Khi gió nhẹ thoảng rung cây báu
Hoặc lung lay mành sáo tôn nghiêm
Thế là bỗng thấy tự nhiên
Âm thanh huyền diệu trổi lên tưng bừng
Từ trên không vang lừng hòa tấu
Khiến những ai nghe thấu vào tai
Sinh lòng niệm Phật không sai
Niệm Tăng, niệm Pháp chẳng ai không nào
Cảnh Lạc Thành gồm bao công đức
Thế cho nên quả thật trang nghiêm"
T. Minh Đức thi hóa song thất lục bát " 40-41-42" )
  Đọc tiếp ...
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần bốn mươi hai.
16.01.15 10:01 pm
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần bốn mươi hai.   Đọc tiếp ...
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần bốn mươi mốt.
16.01.15 9:52 pm
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần bốn mươi mốt.   Đọc tiếp ...
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần bốn mươi.
15.01.15 10:46 am
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần bốn mươi.   Đọc tiếp ...
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần ba mươi chín.
14.01.15 10:50 am
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần ba mươi chín.
" Nghe chim hót sinh lòng niệm Phật
Niệm Pháp rồi cất tiếng niệm Tăng
Xá Lợi Phất có phải chăng
Chim vì tội báo, mới hằng sinh ra
Chốn Lạc Thành không có ba đường ác
Hẳn chim này cũng khác nơi ta
Chính là Đức Phật Di Đà
Muốn cho đạo pháp truyền xa muôn trùng
Nên Ngài mới nghĩ ra ý đẹp
Dùng tâm mình biến hóa ra chim
Lạc Thành quả thật trang nghiêm
Bao nhiêu điều dữ, nhãn tiền đều không"
( T. Minh Đức thi hóa song thất lục bát " 39 " )   Đọc tiếp ...
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần ba mươi tám.
14.01.15 10:41 am
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần ba mươi tám.   Đọc tiếp ...
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần ba mươi bảy.
14.01.15 10:36 am
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần ba mươi bảy.   Đọc tiếp ...
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần ba mươi sáu.
14.01.15 10:31 am
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần ba mươi sáu.   Đọc tiếp ...
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần ba mươi lăm.
11.01.15 8:58 pm
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần ba mươi lăm.
Phụ đề : T. Minh Đức thi hóa Thất Giác Chi trong Kinh Di Đà
"Lạc Thành trạch pháp sẵn đề
Tin cần vượt thoát Bồ Đề hiện thân
Đặng phần pháp Hỷ an thần
Thân an tâm tịnh, tinh thần an nhiên
Niệm Phật Pháp Tăng tinh chuyên
Định tâm quán chiếu pháp duyên có gì
Quán Không là Xã tức thì
Ta Bà Lạc Cảnh có gì phân chia "   Đọc tiếp ...
Trang 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78