Luân-hồi
01.09.10 8:03 pm
Vấn đề sống chết vẫn còn bàn cải để rồi tựu trung vào hai kiến chấp...   Đọc tiếp ...
Phả đồ dòng họ Thích Ca
01.09.10 6:34 pm
Tìm hiểu về dòng họ Thích ca là khát vọng lớn của nhiều nhà nghiên cứu và học giả, xưa cũng như nay. Qua khảo sát bằng thực địa cũng như dựa vào những chứng tích, truyền khẩu, kinh điển, qua phần phả đồ sau :
  Đọc tiếp ...
Sơ lược về Đức Phật Thích Ca
01.09.10 5:57 pm
Nhìn vào đời sống của Ðức Phật Thích Ca: Phật cũng là người như chúng ta, Ngài cũng mang tâm trạng, vui, buồn, lo lắng, thắc mắc, băng khoăn, dằn vặt và chịu đựng được mọi sự bi đát của thân phận con người... Thấy bốn dấu hiệu của một ông già, một người bệnh hoạn, một tử thi, và một ẩn sĩ....   Đọc tiếp ...
Vài nét tóm lược về nguồn gốc đạo Phật và dòng lịch sử phật giáo Việt Nam
01.09.10 5:08 am
Ngay sau khi thành đạo thì Thích Ca đã quyết định thuyết giảng lại hiểu biết của mình. Thích Ca đã hình thành tăng đoàn đầu tiên và chia nhau đi khắp nơi hướng dẫn cho nhiều người muốn theo tu học.   Đọc tiếp ...
Chương 32 : Tiểu Phẩm Bát Nhã | Parīndanāparivarto dvātrimśattamah |
31.08.10 5:06 am
Sahapratilabdhānām ca subhūte sastyāh samādhimukhaśatasahasrānām sadāprarudito bodhisattvo mahāsattvah pūrvasyām diśi,   Đọc tiếp ...
Chương 31 : Tiểu Phẩm Bát Nhã | Dharmodgataparivarta ekatrimśattamah |
31.08.10 5:03 am
Evamukte dharmodgato bodhisattvo mahāsattvah sadāpraruditam bodhisattva mahāsattvametadavocat-na khalu kulaputra tathāgatāh kutaścidāgacchanti vā gacchanti vā |   Đọc tiếp ...
Chương 30 : Tiểu Phẩm Bát Nhã | Sadāpraruditaparivartastrimśattamah|
31.08.10 4:51 am
Punaraparam subhūte tatheyam prajñāpāramitā paryestavyā, yathā sadāpraruditena bodhisattvena mahāsattvena paryesitā,...   Đọc tiếp ...
Chương 29 : Tiểu Phẩm Bát Nhã | Anugamaparivarta ekonatrimśattamah |
31.08.10 4:49 am
Punaraparam subhūte bodhisattvena mahāsattvena evam prajñāpāramitā anugantavyā - sarvadharmāsangatah prajñāpāramitā anugantavyā |   Đọc tiếp ...
Chương 28 : Tiểu Phẩm Bát Nhã | Avakīrnakusumaparivarto'stāvimśatitamah |
31.08.10 4:45 am
Atha khalu tasmin samaye'nyataro devaputrastrāyastrimśairdevaputraih sārdham māndāravāni mahāmāndāravāni ca puspāni grhītvā yena   Đọc tiếp ...
Chương 27 : Tiểu Phẩm Bát Nhã | Sāraparivartah saptavimśatitamah |
31.08.10 4:42 am
Atha khalvāyusmān śāriputra āyusmantam subhūtimetadavocat-sāre batāyamāyusman subhūte bodhisattvo mahāsattvaścarati, yah prajñāpāramitāyām carati|   Đọc tiếp ...
Trang 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78