Diễn nghĩa Triṃśikā vijñaptikārikā (त्रिम्̣स्́इक̄   विज्ञप्तिक̄रिक̄) | Ba mươi biểu hiện thực hiện của Duy thức trong tiếng Phạn. Trích trong Tinh hoa Phật học TS Huệ Dân.
30.03.15 11:07 pm
Diễn nghĩa Triṃśikā vijñaptikārikā (त्रिम्̣स्́इक̄ विज्ञप्तिक̄रिक̄) | Ba mươi biểu hiện thực hiện của Duy thức trong tiếng Phạn. Trích trong Tinh hoa Phật học TS Huệ Dân.Phần một: Tựa và câu số một.
  Đọc tiếp ...
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần sáu mươi ba.
19.02.15 5:24 pm
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần sáu mươi ba.   Đọc tiếp ...
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần sáu mươi hai.
16.02.15 8:43 pm
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần sáu mươi hai.   Đọc tiếp ...
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần sáu mươi mốt.
01.02.15 9:36 pm
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần sáu mươi mốt.

" Nam nhân cùng cả nữ nhi
Khi nghe nói Phật A Di Đà rồi
Nếu định tâm mà ngồi tụng niệm
Rất kiên trì chẳng khiếm phút giây
Từ một ngày đến bẩy ngày
Tâm không rối loạn mải mai việc gì
Thì người ấy đến khi tỉnh thức
Có Thánh và có Phật hiện tiền
Thức tâm định trước đi liền
Về Tây Phương Quốc là miền quê hương
Ta trông thấy con đường lợi ích
Nên nói ra khuyến khích sinh linh
Phải nên phát nguyện vãng sinh
Về miền Cực Lạc an lành quý thay
Xá Lợi Phất, Ta nay khen ngợi
Mọi công ơn vời vợi cao xa
Của Ngài Giáo Chủ Di Đà "

(T. Minh Đức thi hóa song thất luc bát "58 -59-60 và 61 " )   Đọc tiếp ...
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần sáu mươi.
01.02.15 9:33 pm
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần sáu mươi.   Đọc tiếp ...
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần năm mươi chín.
01.02.15 9:31 pm
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần năm mươi chín.   Đọc tiếp ...
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần năm mươi tám.
01.02.15 9:28 pm
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần năm mươi tám.   Đọc tiếp ...
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần năm mươi bảy.
27.01.15 12:49 pm
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần năm mươi bảy.

'Hãy tín nguyện sinh tâm về đó
Những ai vừa nghe rõ đầu đuôi
Thế nào cũng sẽ được ngồi
cùng hàng thượng thiện một nơi đạo tràng
Xá Lợi Phất ai không phước thiện
Thiếu nhân duyên khó chuyện Tây quy "

( T . Minh Đức thi hóa song thất lục bát " 54-55-56 và 57" )   Đọc tiếp ...
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần năm mươi sáu.
27.01.15 12:42 pm
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần năm mươi sáu.   Đọc tiếp ...
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần năm mươi lăm.
26.01.15 10:29 am
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần năm mươi lăm.   Đọc tiếp ...
Trang 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78