PHẬT A DI ĐÀ
11.10.10 12:44 am
Đi niệm phật : Nam Mô A Di Đà Phật : chỉ câu niệm phật thôi đủ huy hoàng rực rỡ hơn ánh thái dương, bao la hơn cả hư không vô tận, đi trên đất hiện giờ mình sống, từng bước nở hoa sen, hít thở tỉnh thức hương thời gian bất diệt,
  Đọc tiếp ...
Vô Thường
11.10.10 12:40 am
Con người sống trên trần gian này, cũng phải có khoản khắc lịch qua một kinh nghiệm rằng: cõi đời tương đối không có vật gì tuyệt đối vỉnh viễn. Thế mà lòng tham con nguời ôm ấp bám viú mãi vào sự vật không thôi, được như ý tỏ ra có vẻ hài lòng, còn không được như ý thì sân cuồn cuộn như thác đổ xuống vực thẩm hố sâu. Chính không thấu triệt rõ vô thường mà tạo ra mâu thuẩn giữa lòng người và sự vật trong cõi đời, gây ra đau khổ cho kiếp sống con người.
  Đọc tiếp ...
Quy Y Tam Bảo
11.10.10 12:33 am
Quy Y Tam Bảo   Đọc tiếp ...
Đạo Phật là con đường do Đức Phật truyền đạt :
11.10.10 12:30 am
Giá trị đích thực của con người hiểu biết chân chính là sự hiểu biết và tôn trọng phẩm giá, nhân cách của tha nhân cũng như tự thể. Con người hiểu biết chân chính là phần cốt yếu của đạo làm người.

  Đọc tiếp ...
Ngũ thừa là 5 cổ xe vận chuyển người vào bến bờ định hướng
10.10.10 2:10 pm
Trong Phật giáo, chữ thừa là phương pháp tu để người tu đạt đến quả vị giải thoát.   Đọc tiếp ...
 Ðức Phật đã thuyết minh về mười hai nhân duyên như sau:
09.10.10 9:55 pm
"Do vô minh, có hành sinh; do hành, có thức sinh; do thức, có danh sắc sinh; do danh sắc, có lục nhập sinh; do lục nhập, có xúc sinh; do xúc, có ái sinh; do ái, có thủ sinh; do thủ, có hữu sinh; do hữu, có sinh sinh; do sinh sinh, có lão tử, sầu, bi, khỗ, ưu, não sinh, hay toàn bộ khỗ uẩn sinh. Ðây gọi là Duyên khởi".
"Do đoạn diệt [2] tham ái, vô minh một cách hoàn toàn, hành diệt; do hành diệt nên thức diệt; do thức diệt nên danh sắc diệt; ...; do sinh diệt nên lão tử, sầu bi, khỗ, ưu, não diệt. Như vậy là toàn bộ khỗ uẩn đoạn diệt. Này các Tỷ kheo, như vậy gọi là đoạn diệt".
  Đọc tiếp ...
Nếu ở trong Bát Chánh Đạo, lấy chánh kiến làm tác nhân tu tập, thì bảy yếu tố còn lại là tác duyên hỗ trợ.
09.10.10 5:55 pm
Do đó, bất cứ yếu tố nào trong tám yếu tố của Thánh đạo cũng có thể là tác nhân và cũng có thể là tác duyên đối với sự tu tập để đi đến Niết bàn.   Đọc tiếp ...
Ðiều cần biết là Thất giác chi được tu tập theo thứ lớp, cũng có thể tu tập độc lập từng chi phần.
09.10.10 2:20 am
Bảy yếu tố nầy đã được Như Lai giảng dạy một cách rõ ràng. Nếu hành trì đúng đắn thì sẽ thấy hiểu được bản chất thật sự mọi vật...   Đọc tiếp ...
Trong 37 Phẩm Trợ Đạo, Ngũ lực được xem như là một sức mạnh của Ngũ căn. Bởi vì chính năm lực này có khả năng để chận đứng, triệt tiêu các thế lực vô minh phiền não bất thiện
08.10.10 11:13 am
Căn là nguồn gốc làm phát sanh. Lực là một đại lượng vật lý được dùng để biểu thị tương tác giữa các vật, làm thay đổi trạng thái chuyển động của các vật. Lực được biết ở các dạng cơ bản sau : đẩy, cản, hút, phản, áp.   Đọc tiếp ...
Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói : hãy sống và phát triễn với đặc tánh thiện và hành thiện, bằng tâm hồn rảnh rang thong thả
06.10.10 10:44 am
Như vậy hãy sống và phát triễn với đặc tánh này, bằng tâm hồn rảnh rang thong thả "vô tâm thì đạo có cơ dễ tìm". Tương lai chưa đến mong chờ làm chi. Hãy sống trong hiện tại... Trong mỗi giây phút biết quán sát kiểm điểm hành vi tâm niệm, biết lấy gương nhân quả để định giá soi mình, thì nhất định thoát ly hố thẳm cuộc đời.   Đọc tiếp ...
Trang 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78