Vài ý nghĩ về việc dịch thuật những bài chú phạn ngữ
11.10.10 11:48 pm
Đây là ước mơ trong từ thuở nhỏ cuả Thầy Minh Đức, người đã từng bị nhận vài trăm roi, khi trã bài không thuộc lòng những câu chú này ở Tu Viện. Cho đến ngày nay kỷ niệm những trận đòn tơi tả vẫn chưa ngũ quên đã nhắc thầy thực hiện hoài bảo ngày trước : Lớn lên sẽ tìm cách dịch những câu chú này để trẻ em hệ sau tu học dễ hơn và khỏi phải bị đòn như Thầy khi xưa nữa.   Đọc tiếp ...
Vài lời giới thiệu về Thần Chú
11.10.10 10:57 am
Thần chú tiếng phạn gọi là Mantra, bao gồm 2 chữ "Man" nghĩa là năng lực suy nghiệm (Thần) và "tra" (hậu tố từ) nghĩa là "chú = phương tiện" là lời, là tiếng, dùng làm phương tiện để diễn đạt.   Đọc tiếp ...
Tâm Kinh do Thầy Minh Đức thi hóa qua bản diễn nghĩa của TS Huệ Dân
11.10.10 10:46 am
Các Tổ xưa thường hay cặp đôi Đại Bi với Bát Nhã, vì Từ Bi và Trí Tụê là đôi bạn không thể rời nhau trong dòng giáo truyền.   Đọc tiếp ...
Trích kinh : Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni.
11.10.10 10:02 am
Nội dung kinh : Phật hóa đạo tại đạo tràng Bữu Trang Nghiêm, trong Động Thạch Thiên Cung, cạnh bờ ao trên triền núi Potalaka, thuộc bờ biển phía nam Ấn Độ. Nơi đây Ngài Quan Tự Tại thường hay lui tới tỉnh tâm. Nhân một hôn Thế Tôn và tứ chúng hội họp đông đủ. Ngài Quan Thế Âm trầm tư nhớ lại bài chú kệ trước tác về đọc thoại nội tâm mà bạch Phật rằng : « Con có Thần Chú Đại Bi Tâm Đà La Ni nay muốn tuyên đọc ra để cho tất cả đều được an lạc vì nó có hiệu lực tiêu trừ bệnh hoạn, tuổi thọ lâu dài, giàu có, tăng phúc lành, tiêu trừ nghiệp chướng, mong cầu như ý ». Phật rất hoan hỷ và đại chúng lắng nghe Ngài tuyên đọc kệ Đại Bi.   Đọc tiếp ...
Nghi Thức Trì Chú Đại Bi và Tâm Kinh
11.10.10 9:57 am
Hiện kim đệ tử … pháp danh … Phát nguyện Trì Đại Bi, ngưỡng nguyện Đức Bồ Tát Quan Thế Âm và Phật Pháp Tăng chứng minh thùy từ gia hộ chúng đẳng đệ tử được thành tựu Đại Bi Tâm.   Đọc tiếp ...
Chú Đại Bi thi hóa việt ngữ
11.10.10 9:43 am
Bài chú này được TS Huệ Dân diễn nghĩa trong bản phạn ngữ, viết bằng mẫu chữ Tất đàm   Đọc tiếp ...
Cúng Phật
11.10.10 1:02 am
Cúng Phật có nghĩa là chúng ta, đứng hay qùy lạy trước bàn thờ, qua nén hương và những vật thễ, dâng hiến tự tâm, để tỏ lòng tri ân thành kính, và tưỡng nhớ đến những gì Đức Phật đã làm cho chúng sanh, hầu đem áp dụng vào cuộc sống của mình, để được giải thoát và giác ngộ như Phật.   Đọc tiếp ...
24 oai nghi
11.10.10 12:52 am
Cho tất cả người con phật   Đọc tiếp ...
Quan Thế Âm Bồ Tát phổ môn phẩm ( Phẩm thứ 25 kinh Diệu Pháp Liên Hoa )
11.10.10 12:49 am
Kinh Pháp Hoa là lời Phật dạy trong thời gian nầy hàng đệ tử của Ngài ở quá trình tu học trình độ có thể nhận ra bản giác của chính mình ; Ngài lấy Hoa sen làm biểu tượng nhân quả đồng thời để ẩn chỉ Diệu pháp hằng hữu còn gọi là Phật tánh của chúng sanh trong tâm của Phật, Phật quả trong tâm của chúng sanh.
  Đọc tiếp ...
Lục-hòa
11.10.10 12:47 am
Lục-hòa nói đủ là lục-hòa-kính nghĩa là sáu điều hòa đồng ái kính của chư Tăng-Ni và phật tử trong các sơn môn hoặc trong các khóa tu hoc . Đạo hay đời, bề ngoài đối với điều lành của tha nhân thì hòa thuận, bề trong thì tự mình khiêm cung, đó là kính.
  Đọc tiếp ...
Trang 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78