Phần tiếp của Bát Chánh Đạo
05.11.10 11:53 am
Đây là sự rèn luyện trí tuệ, được tạo ra để thức tỉnh tính năng của sự hiểu biết sâu sắc để nhìn sự vật "như chúng thật sự là." Trí tuệ phát triển từng chút một   Đọc tiếp ...
Kinh Chuyển Pháp Luân do thầy Minh Đức thi hóa, qua phần diễn nghĩa của TS Huệ Dân
04.11.10 12:15 pm
Kinh Chuyển Pháp Luân thi hóa   Đọc tiếp ...
Bát Chánh Đạo chỉ là một phần trong giáo lý của Đức Phật. Chỉ cần những cố gắng nhỏ để áp dụng tám bước này vào đời sống cũng sẽ mang đến cho ta hạnh phúc.
04.11.10 11:52 am
"Magganatthamigiko settho. Sacchnam caturo pada. Virago settho dhammanam. Dvipadanamca Cakkhuma."   Đọc tiếp ...
Tiếp theo phần trước của bài kinh Chuyển Pháp Luân và hết
01.11.10 5:20 pm
Iti hitam àyasmato kondannassa annàsi kondanna tveva nànam ahosìti.Từ đây A Nhã Kiều Trần Như được gọi là đức Kiều Trần Như.   Đọc tiếp ...
Tiếp theo phần trước của bài kinh Chuyển Pháp Luân
01.11.10 3:49 pm
Trước : Chẳng nói Có và Không . Cũng chẳng nói Có, không . Hay chẳng Có, chẳng Không | Sau : Chẳng nói Có và Không . Cũng chẳng nói Có, không. Hay chẳng Có, chẳng Không. | Nếu hữu không phải là Niết-bàn, vậy thì Vô là Niết-bàn ?   Đọc tiếp ...
Tiếp theo phần trước của bài kinh Chuyển Pháp Luân
01.11.10 10:10 am
1. Idam dukkhanirodham ariyasaccan ti me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapàdi, nànam udapàdi, pannà udapàdi, vijjà upadàdi, àloko udapàdi.Nhờ Bát Chánh Ðạo mà mọi gốc của tham ái được tận diệt toàn vẹn thì sự khổ cũng được tận diệt.Đây là Diệt Khổ.   Đọc tiếp ...
Tiếp theo bài kinh Chuyển Pháp Luân trong bản Pali
31.10.10 4:39 pm
1. Idam dukkham ariyasaccan ti me bhikkhave pubhe ananussutesu dhammesu cakkhum udapàpi, nànam udapàdi, pannà udapàdi, vijjà udapàdi, àloko udapàdi.Đức Phật nói : Các thầy biết, bởi vì các pháp chưa từng được nghe trước kia, bây giờ đã được các Tuệ phát sanh đến Như Lai, bằng sự thấy rõ, biết rõ, biết không sai lầm, không còn hoài nghi, diệt vô minh. Đây là Khổ Đế.   Đọc tiếp ...
Tiếp theo bài kinh Chuyển Pháp Luân trong nguyên bãn Pali đang làm Idam kho pana bhikkhave dukkham ariyasaccam jàtipi dukkhà, jaràpi dukkhà, byâdhipi dukkhà, maranampi dukkham, (soka parideva dukkhado ma nassupàyàsàpi dukkhà) appiyehi sampayago...
31.10.10 3:00 pm
Idam kho pana bhikkhave dukkham ariyasaccam jàtipi dukkhà, jaràpi dukkhà, byâdhipi dukkhà, maranampi dukkham, (soka parideva dukkhado ma nassupàyàsàpi dukkhà) appiyehi sampayago sukkho, piyehi vippayogo dukhho, yampiccham na labhati, tam po dukkham.Đức Phật nói chuyện tiếp với năm anh em Kiều Trần Như : Các thầy, Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, Uất ức, bực tức trong lòng, không bày tỏ ra được, sống chung với người mình không ưa thích là khổ, xa lìa những người thân yêu là khổ, mong muốn mà không được là khổ…   Đọc tiếp ...
Evam me sutam. Ekam samayam bhagavà bàrànasiyam viharati isipatane migadàye. Tatra kho bhagavà pancavaggiye bhikkhù àmantesi. Dveme bhikkhave antà pabbajitena na sevitabhà. Katame dve ? Ngài A Nan kể. Lúc ấy tôi có nghe như thế này : Một ngày kia...
31.10.10 1:29 am
Ngài A Nan kể. Lúc ấy tôi có nghe như thế này : Một ngày kia, lúc Đức Phật ngự tại vườn Lộc uyển, xứ Isipatana, gần Benares, Ngài dạy năm vị tỳ khưu ngụ nơi ấy như sau : Các thầy có biết, trong cuộc sống con người có hai pháp mà người tu đạo nên tránh. Năm anh em Ông Kiều Trần Như liền hỏi Đức Phật. Đó là hai pháp nào ?
  Đọc tiếp ...
Anuttaram abhisambodhim sambujjhitvà tathàgato. Pathamam yamadesesi, dhammacakkam anuttaram. Sammadeva pavattento loke appativattiyam. Ðức  Phật Thích Ca là  bậc đã chứng ngộ Vô thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác
30.10.10 6:57 pm
Yathàkkhàtà ubho antà, patipattica majjhimà. Catùsvàriyasaccesu, visuddham nànadassanam.
Ngài chuyển Pháp Luân lần đầu giảng giải về 2 pháp thái quá, là pháp thấp thỏi, cùng con đường Trung đạo và Trí tuệ hiểu thấy phân minh Tứ Diệu Ðế là trí tuệ thanh bạch.
  Đọc tiếp ...
Trang 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79