Công phu chiều  ( Mông Sơn thí thực )
06.11.10 11:28 pm
Công phu chiều ( Mông Sơn thí thực )( Toàn việt ngữ cho tất cả người con Phật qua phần diễn nghĩa của TS Huệ Dân )

  Đọc tiếp ...
Nghi-thức tụng Kinh Vu-Lan
06.11.10 11:17 pm
Nghi-thức tụng Kinh Vu-Lan (Toàn việt-văn cho tất cả người con phật)
  Đọc tiếp ...
Nghi thức tụng mười giới
06.11.10 11:12 pm
Nghi thức tụng mười giới(cho tất cả người con phật)
  Đọc tiếp ...
Tâm Đạo
06.11.10 11:10 pm
Tâm Đạo   Đọc tiếp ...
Sám Quán Âm
06.11.10 11:08 pm
Sám Quán Âm
  Đọc tiếp ...
Nam Mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát
06.11.10 11:04 pm
Kinh Thủ Lăng Nghiêm   Đọc tiếp ...
Kinh Vu-Lan-Bồn ( Ullambana-Sùtra )
06.11.10 11:01 pm
Kinh gồm một quyển, do Ngài Trúc Pháp-Hộ ( Dharmaraksa ) dịch từ Phạn sang Hán. Chính đại-tạng kinh số 655.

Chữ Vu-Lan-Bồn Kinh có nghĩa là « treo ngược đầu xuống đất » ngụ ý là sự đau khổ phải trải qua trong cõi của ngạ-qủy.
  Đọc tiếp ...
Địa Tạng Bồ Tát
06.11.10 10:58 pm
Phạn ngữ ( Ksitigarbhapranidhàna Sutra ), đại tạng kinh số 412 do ngài Thất Xoa Nan Đà ( Siksananda ) dịch sang hán. Tổng quan tựa kinh và nội dung cho chúng ta thấy sau khi Đức Thế Tôn viên tịch cho đến khi Phật Di Lặc xuất hiện : chính ngài Địa Tạng vấn thân cứu độ quần sinh : qua những câu chuyện mô tả lời thệ nguyện và nhấn mạnh công đức kỳ diệu không thể nghĩ bàn của ngài Địa Tạng ( Tâm ).   Đọc tiếp ...
Tiếp theo phần trước của Bát Chánh Đạo
06.11.10 7:01 pm
Biết được chánh kiến là chánh kiến, tà kiến là tà kiến. Biết được chánh ngữ và tà ngữ. Biết được chánh nghiệp và tà nghiệp....   Đọc tiếp ...
Phần tiếp theo của Bát Chánh Đạo
06.11.10 5:05 pm
Đường hướng chung của Bát Chánh Đạo qua ba nhóm Giới, Định, Huệ, là mục tiêu dẫn đến việc giải thoát ra khỏi sự khổ đau, bằng sự trừ tiệt vô minh. Do đó trí tuệ là một phương tiện tu tập, hầu giúp cho con người mở mang Tâm trí, để nhìn thấy và phán xét một cách minh bạch tất cả mọi hiện tượng và thấu hiểu một cách tường tận về bản tính chân thật của sự vật.   Đọc tiếp ...
Trang 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79