Tiếp theo phần trước của Bát Chánh Đạo
06.11.10 7:01 pm
Biết được chánh kiến là chánh kiến, tà kiến là tà kiến. Biết được chánh ngữ và tà ngữ. Biết được chánh nghiệp và tà nghiệp....   Đọc tiếp ...
Phần tiếp theo của Bát Chánh Đạo
06.11.10 5:05 pm
Đường hướng chung của Bát Chánh Đạo qua ba nhóm Giới, Định, Huệ, là mục tiêu dẫn đến việc giải thoát ra khỏi sự khổ đau, bằng sự trừ tiệt vô minh. Do đó trí tuệ là một phương tiện tu tập, hầu giúp cho con người mở mang Tâm trí, để nhìn thấy và phán xét một cách minh bạch tất cả mọi hiện tượng và thấu hiểu một cách tường tận về bản tính chân thật của sự vật.   Đọc tiếp ...
Phần tiếp của Bát Chánh Đạo
05.11.10 11:53 am
Đây là sự rèn luyện trí tuệ, được tạo ra để thức tỉnh tính năng của sự hiểu biết sâu sắc để nhìn sự vật "như chúng thật sự là." Trí tuệ phát triển từng chút một   Đọc tiếp ...
Kinh Chuyển Pháp Luân do thầy Minh Đức thi hóa, qua phần diễn nghĩa của TS Huệ Dân
04.11.10 12:15 pm
Kinh Chuyển Pháp Luân thi hóa   Đọc tiếp ...
Bát Chánh Đạo chỉ là một phần trong giáo lý của Đức Phật. Chỉ cần những cố gắng nhỏ để áp dụng tám bước này vào đời sống cũng sẽ mang đến cho ta hạnh phúc.
04.11.10 11:52 am
"Magganatthamigiko settho. Sacchnam caturo pada. Virago settho dhammanam. Dvipadanamca Cakkhuma."   Đọc tiếp ...
Tiếp theo phần trước của bài kinh Chuyển Pháp Luân và hết
01.11.10 5:20 pm
Iti hitam àyasmato kondannassa annàsi kondanna tveva nànam ahosìti.Từ đây A Nhã Kiều Trần Như được gọi là đức Kiều Trần Như.   Đọc tiếp ...
Tiếp theo phần trước của bài kinh Chuyển Pháp Luân
01.11.10 3:49 pm
Trước : Chẳng nói Có và Không . Cũng chẳng nói Có, không . Hay chẳng Có, chẳng Không | Sau : Chẳng nói Có và Không . Cũng chẳng nói Có, không. Hay chẳng Có, chẳng Không. | Nếu hữu không phải là Niết-bàn, vậy thì Vô là Niết-bàn ?   Đọc tiếp ...
Tiếp theo phần trước của bài kinh Chuyển Pháp Luân
01.11.10 10:10 am
1. Idam dukkhanirodham ariyasaccan ti me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapàdi, nànam udapàdi, pannà udapàdi, vijjà upadàdi, àloko udapàdi.Nhờ Bát Chánh Ðạo mà mọi gốc của tham ái được tận diệt toàn vẹn thì sự khổ cũng được tận diệt.Đây là Diệt Khổ.   Đọc tiếp ...
Tiếp theo bài kinh Chuyển Pháp Luân trong bản Pali
31.10.10 4:39 pm
1. Idam dukkham ariyasaccan ti me bhikkhave pubhe ananussutesu dhammesu cakkhum udapàpi, nànam udapàdi, pannà udapàdi, vijjà udapàdi, àloko udapàdi.Đức Phật nói : Các thầy biết, bởi vì các pháp chưa từng được nghe trước kia, bây giờ đã được các Tuệ phát sanh đến Như Lai, bằng sự thấy rõ, biết rõ, biết không sai lầm, không còn hoài nghi, diệt vô minh. Đây là Khổ Đế.   Đọc tiếp ...
Tiếp theo bài kinh Chuyển Pháp Luân trong nguyên bãn Pali đang làm Idam kho pana bhikkhave dukkham ariyasaccam jàtipi dukkhà, jaràpi dukkhà, byâdhipi dukkhà, maranampi dukkham, (soka parideva dukkhado ma nassupàyàsàpi dukkhà) appiyehi sampayago...
31.10.10 3:00 pm
Idam kho pana bhikkhave dukkham ariyasaccam jàtipi dukkhà, jaràpi dukkhà, byâdhipi dukkhà, maranampi dukkham, (soka parideva dukkhado ma nassupàyàsàpi dukkhà) appiyehi sampayago sukkho, piyehi vippayogo dukhho, yampiccham na labhati, tam po dukkham.Đức Phật nói chuyện tiếp với năm anh em Kiều Trần Như : Các thầy, Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, Uất ức, bực tức trong lòng, không bày tỏ ra được, sống chung với người mình không ưa thích là khổ, xa lìa những người thân yêu là khổ, mong muốn mà không được là khổ…   Đọc tiếp ...
Trang 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78