Công Phu Khuya
06.11.10 11:55 pm
Tụng Lăng-Nghiêm Đại-Bi Thập-Chú bằng Việt-ngữ   Đọc tiếp ...
Tứ Nhiếp Pháp
06.11.10 11:41 pm
Giáo lý Tứ-Nhiếp-Pháp thật đơn-giản, nhưng thật thâm-sâu khi học và hành-trì về Tứ-Nhiếp-Pháp. Vậy Tứ -Nhiếp-Pháp như thế nào ?   Đọc tiếp ...
Công phu chiều  ( Mông Sơn thí thực )
06.11.10 11:28 pm
Công phu chiều ( Mông Sơn thí thực )( Toàn việt ngữ cho tất cả người con Phật qua phần diễn nghĩa của TS Huệ Dân )

  Đọc tiếp ...
Nghi-thức tụng Kinh Vu-Lan
06.11.10 11:17 pm
Nghi-thức tụng Kinh Vu-Lan (Toàn việt-văn cho tất cả người con phật)
  Đọc tiếp ...
Nghi thức tụng mười giới
06.11.10 11:12 pm
Nghi thức tụng mười giới(cho tất cả người con phật)
  Đọc tiếp ...
Tâm Đạo
06.11.10 11:10 pm
Tâm Đạo   Đọc tiếp ...
Sám Quán Âm
06.11.10 11:08 pm
Sám Quán Âm
  Đọc tiếp ...
Nam Mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát
06.11.10 11:04 pm
Kinh Thủ Lăng Nghiêm   Đọc tiếp ...
Kinh Vu-Lan-Bồn ( Ullambana-Sùtra )
06.11.10 11:01 pm
Kinh gồm một quyển, do Ngài Trúc Pháp-Hộ ( Dharmaraksa ) dịch từ Phạn sang Hán. Chính đại-tạng kinh số 655.

Chữ Vu-Lan-Bồn Kinh có nghĩa là « treo ngược đầu xuống đất » ngụ ý là sự đau khổ phải trải qua trong cõi của ngạ-qủy.
  Đọc tiếp ...
Địa Tạng Bồ Tát
06.11.10 10:58 pm
Phạn ngữ ( Ksitigarbhapranidhàna Sutra ), đại tạng kinh số 412 do ngài Thất Xoa Nan Đà ( Siksananda ) dịch sang hán. Tổng quan tựa kinh và nội dung cho chúng ta thấy sau khi Đức Thế Tôn viên tịch cho đến khi Phật Di Lặc xuất hiện : chính ngài Địa Tạng vấn thân cứu độ quần sinh : qua những câu chuyện mô tả lời thệ nguyện và nhấn mạnh công đức kỳ diệu không thể nghĩ bàn của ngài Địa Tạng ( Tâm ).   Đọc tiếp ...
Trang 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78