Duy Trì Tam Bảo là làm cho đạo Phật đi vào cuộc đời dễ dàng và để xây dựng nề nếp phát triển về đạo đức trong xóm làng và xã hội .
14.11.10 6:26 pm
Nếu biết được nội dung và ý nghĩa của hai chữ : Ratna-trayāya, thì chỉ cần thêm một chữ Namo đằng trước Ratna-trayāya. Người học Phật sẽ tìm thấy những điều hay đầy thú vị trong cuộc sống mỗi ngày.
  Đọc tiếp ...
Duy trì và trao truyền lời của Đức Phật là việc không phải dễ làm.
13.11.10 4:54 pm
Duy trì và trao truyền lời của Đức Phật là việc không phải dễ làm. Bởi vì phải tự, sống, chiêm nghiệm, kiểm chứng, xác thực bằng bản thân cá nhân của mình trước, cho đến khi cảm thấy điều đó là Đức Phật nói đúng, thì đem chỉ cho người khác, để đạt được thành qủa giống như cái đã làm.   Đọc tiếp ...
Tiếp theo Bát Chánh Đạo : Chánh Mạng
13.11.10 12:30 am
Theo định nghĩa của phạn ngữ Chánh là Samma, đúng, hợp lý. Mạng là ājīva, आजीव,sự sống, đời sống. Như vậy,Chánh mạng là sinh sống và cách nuôi dưỡng thân mình, một cách chân chánh, bằng bất cứ công việc hay nghề nghiệp đúng theo hợp lý…   Đọc tiếp ...
Chánh nghiệp, tiếng pali viết là Sammà kammanto, phạn ngữ Samyak Karmānta.
11.11.10 4:42 pm
Như đã biết Samma là đúng, hợp lý. Còn Karmanta là hợp từ của chữ Karma (đã định nghĩa rồi ở phần trên) và Anta, अन्त có nghĩa là cái cuối cùng, sự chấm dứt, hoàn thành, cho đến cuối, giới hạn.   Đọc tiếp ...
Đại Bi Thập chú phạn ngữ đã thi hóa Việt ngữ đã hoàn thành
11.11.10 2:31 pm
Tập Đại bi thập chú phạn đã thi hóa Việt ngữ đã xong và có âm thanh phạn ngữ để nghe.   Đọc tiếp ...
Chú Thủ Lăng Nghiêm Phạn ngữ
11.11.10 2:15 pm
Chú Thủ Lăng Nghiêm Phạn ngữ đang thi hóa chưa xong, diễn nghĩa đã hoàn thành   Đọc tiếp ...
Tiếp theo nhóm Giới : Chánh ngữ
11.11.10 1:31 am
Ngôn ngữ là hạt giống trong tâm cần phải vun trồng, một cách nghiêm túc bằng Chánh kiến và Chánh tư duy trong mỗi ngày...   Đọc tiếp ...
Tiếp theo phần trước của Bát Chánh Đạo : Nhóm Giới
09.11.10 12:13 pm
Giới luật chính là bậc thang đầu của đạo quả giác ngộ, được đặt trên nền tảng tự lợi và lợi tha, tự thanh tịnh bản thân, cũng là để thanh tịnh quần thể sống...   Đọc tiếp ...
Tiếp theo phần trước của Bát Chánh Đạo
07.11.10 3:42 pm
Chánh kiến cũng là Con Ðường thực sự để giúp người đang học Phật, dần dần, tự tìm ra Đức Phật bên trong của chính mình.   Đọc tiếp ...
Nghi Thức Cúng-Ngọ .
07.11.10 2:33 am
Toàn Việt-văn cho những người con Phật   Đọc tiếp ...
Trang 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79