Tâm hồn thảnh thơi
07.01.11 10:47 pm
( Nhại theo điệp khúc của thi sĩ Mặc Giang )   Đọc tiếp ...
Chữ  amita ghép từ hai chữ : amita [a-mita], thuộc tĩnh từ, thân từ có ba dạng : nam tính, trung tính, nữ tính, viết theo chữ devaganari : अमित.
07.01.11 11:29 am
Chữ mita_1, nhóm một(chữ devaganari : मित) là quá khứ phân từ của động từ gốc √mā nhóm một(√ मा mā, chữ devaganari),thuộc tĩnh từ, thân từ có ba dạng : nam tính, trung tính, nữ tính, có nghĩa là : đo lường, giới hạn, hạn chế, vừa phải, dung hòa, khiêm tốn, ngắn, nhỏ.   Đọc tiếp ...
Ý nghĩa của chữ A Di Đà trong Phạn ngữ
07.01.11 2:08 am
A Di Đà là danh từ phiên âm có gốc từ hai chữ trong tiếng Phạn: amitābha và amitāyus.   Đọc tiếp ...
Aparimitāyur nāma mahāyāna-sūtram
05.01.11 1:05 am
Aparimitāyur nāma mahāyāna-sūtram   Đọc tiếp ...
Kinh Cúng dường  do Đức Phật dạy trích trong Trung Bộ Kinh, Pali gọi là  Majjhimanikāye viết tắt MN  bài kinh số142
01.01.11 5:18 pm
Kinh cúng dường do Đức Phật dạy MN 142 đang địch   Đọc tiếp ...
Những tín ngưỡng về bản chất đạo lý và đạo đức, như đạo đức khách quan và đạo đức tương đối về truyền thuyết Ông Bụt
28.12.10 7:32 pm
Ông bụt là sứ giả mang lại hạnh phúc,niềm vui cho moi người! Nhắm mắt ông Bụt cười, cho trẽ em một giấc mơ tuyệt vời   Đọc tiếp ...
Bài thi kệ văn học : Thiền sư Ngộ Ấn đời Lý
22.12.10 4:44 pm
Ngoài cách giảng dạy và thực hành thiền tập cho đại chúng đương thời. Ngài lưu lại bài thi kệ trên ( đây là thi kệ của Ngài Ngộ Ấn đã chứng đắc ) . Trải nghiệm qua dòng thời gian biết bao thức giả viết về bài thi kệ trên và đây là kẻ hậu lai chỉ biết cảm nhận và thán phục về bài thi kệ gồm 28 chữ của TS Ngộ Ấn đời lý   Đọc tiếp ...
 Khổ đế là thực trạng đau khổ của con người. Và các thầy thế nào là Khổ ?
19.12.10 12:40 pm
Qua những định nghĩa Phạn ngữ và Pali. चत्वारि आर्यसत्यानि, Catvāry āryasatyāni, Cattāri Ariya Saccāni, ý Việt được hiểu là : Bốn sự thật cao qúy mà Đức Phật đã thuyết pháp, cho năm anh em A nhã Kiều Trần Như nghe lần đầu tiên, tại vườn Lộc Uyển, về phía bắc thành Ba la nại, sau khi Ngài thành đạo.
  Đọc tiếp ...
Văn học Phật giáo
07.12.10 3:01 am
văn học này là sự chắt lọc những tinh hoa từ những lời dạy của Đức Phật dựa trên cơ sở vừa dung hòa với các tư tưởng của tôn giáo khác và vừa dễ dàng thích nghi đúng với tinh thần dân tộc và thời đại Việt Nam nói riêng.   Đọc tiếp ...
Làm thế nào để hiểu được sự mầu nhiệm của Tứ Diệu Đế trong cuộc sống ngày nay ? Comment comprendre les pouvoirs de Quatre Nobles Vérités dans la vie d'aujourd'hui?
04.12.10 2:14 am
Người học Phật thường nghĩ rằng Tứ Diệu Đế chỉ là giáo lý cơ bản để bước vào con đường tu Phật, nhưng ít ai thấy rõ được những điều thú vị còn đang tiềm ẩn trong nó rất lớn, trong cuộc sống mỗi ngày. Tứ Diệu Đế không phải là bài kinh để nghiên cứu về triết lý cao siêu, mà nó chỉ là phương cách sống đơn giản để thực nghiệm trên bản thân, mà Đức Phật để lại. Les pratiquants du bouddhisme pensent souvent que les 4 nobles Vérités sont des enseignements de bases pour apprendre le bouddhisme, mais il y a très peu de gens qui voient des choses intéressantes inexploitées dans cet enseignement dans la vie de tous les jours. Les 4 Nobles Vérités ne sont pas de lecture pour étudier la philosophie supérieuse, Ils sont tout simplement une expérience de vivre soi-même, que Bouddha a enseigné autres fois...   Đọc tiếp ...
Trang 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78