Tiếp theo bài Tự lực và Tha lực ở hai phần trước
06.03.11 9:59 pm
Luân lý đạo đức của Đức Phật dạy là một sự giáo dục thanh cao và có thể so sánh được, khi cho con người biết rằng tất cả đều có Phật tính...   Đọc tiếp ...
Tiếp theo bài Tự lực và Tha lực
06.03.11 1:28 am
Sự tu tập của người học Phật giống như một cái bánh xe quay. Khi bánh xe quay, sẽ luân chuyển theo vòng quay và cần những lực tác động...   Đọc tiếp ...
Niêm Hoa Vi Tiếu
05.03.11 3:49 pm
Dòng truyền thừa ‘’ Niêm hoa vi tiếu ‘’   Đọc tiếp ...
Tự Lực và Tha Lực là những phương tiện để đạt được cứu cánh...
04.03.11 10:18 pm
Trong 45 năm thuyết Pháp, Đức Phật không từng viết một chữ. Nhưng, lời nói của Ngài chỉ là người chỉ đường, mỗi người phải tự đi đến, không ai đi thế cho ai được. Nên lấy đó làm gương mẫu cho đời sống cao cả, trong đời sống đạo tu học của mình...   Đọc tiếp ...
Le bouddhisme: qu’est-ce que c’est (Partie trois)? The Buddhism: what it is (Party three)? Đạo Phật là gì (Phần ba)? Suite of the Party three | Suite de partie 3 | Tiếp theo phần 3
26.02.11 6:31 pm
April 528 BC – Enlightenment | Avril 528 av JC – Eveillé | Tháng tư 528 trước Chúa giáng sinh – Thành đạo...   Đọc tiếp ...
Le bouddhisme: qu’est-ce que c’est (Partie trois)? The Buddhism: what it is (Party three)? Đạo Phật là gì (Phần ba)?
25.02.11 1:20 am
Le bouddhisme: qu’est-ce que c’est (Partie trois)? The Buddhism: what it is (Party three)? Đạo Phật là gì (Phần ba)? : At 29 years of age, Siddhartha runs away secretly from his palace ... À l’ âge de 29 ans, Siddhartha s’enfuit secrètement de son palais ... Vào lúc 29 tuổi, Thái tử Siddhartha âm thầm trốn ra khỏi thành ...   Đọc tiếp ...
Exercises | Bài tập (do Lâm Trường Thanh soạn). Party two, Partie deux, Phần hai.
14.02.11 12:52 am
Exercises | Bài tập (do Lâm Trường Thanh soạn). Party two, Partie deux, Phần hai. If you like to do these exercices and receive the corrections, you can you use this comment for posting your exercices, then, we will correct them directy . Si vous voulez faire ces exercices et recevoir les corrections, vous pouvez poster vos exercices dans cette partie du commentaire. Nous les corrigeront directment. Nếu qúy bạn muốn làm những bài tập này và nhận kết qủa sửa bài. Qúy bạn có thể dùng phần bình phẫm làm bài trực tiếp. Chúng tôi sẽ sửa trực tiếp ở đây   Đọc tiếp ...
Le bouddhisme: qu’est-ce que c’est (Partie deux)? The Buddhism: what it is (Party two)? Đạo Phật là gì (Phần hai)?
13.02.11 4:58 pm
Le bouddhisme: qu’est-ce que c’est (Partie deux)? The Buddhism: what it is (Party two)? Đạo Phật là gì (Phần hai)?   Đọc tiếp ...
Exercises | Bài tập  (do TS Thanh Bình và NTS Nguyệt Thanh soạn) . Party one, Partie une, Phần một
12.02.11 8:04 pm
Exercises | Bài tập (do TS Thanh Bình và NTS Nguyệt Thanh soạn) . Party one, Partie une, Phần một . If you like to do these exercices and receive the corrections, you can you use this comment, for posting your exercices, then, we will correct them directy . Si vous voulez faire ces exercices et recevoir les corrections, vous pouvez poster vos exercices dans cette partie du commentaire. Nous les corrigeront directment. Nếu qúy bạn muốn làm những bài tập này và nhận kết qủa sửa bài. Qúy bạn có thể dùng phần bình phẫm làm bài trực tiếp. Chúng tôi sẽ sửa trực tiếp ở đây.   Đọc tiếp ...
Le bouddhisme: qu’est-ce que c’est, (partie une)? Đạo Phật : là đạo gì ? The Buddhism: what it is (party one)? Đây là bài học Phật bằng tam ngữ (phần một).
12.02.11 7:58 pm
Siddhārtha Gautama | Siddhartha Gautama | Tất-đạt-đa Cồ-đàm là tên phiên âm tiếng Phạn từ chữ सिद्धार्थगौतम. Siddhārtha, Pali: Siddhattha Gotama. (Ca. 563 - ca. 483 BC | Environ. 563 - environ. 483 av. J.-C.| Khoản. 563 - khoản. 483 trước Chúa giáng sinh.   Đọc tiếp ...
Trang 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78