Oan ức thi hóa qua điệp khúc 14 chữ đầu câu.
05.05.12 1:04 pm
Oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã chưa xả   Đọc tiếp ...
Ở đời thi hóa qua điệp khúc 16 chữ đầu câu
05.05.12 1:02 pm
Ở đời đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì kiêu xa nổi dậy   Đọc tiếp ...
Giao tiếp thi hóa qua điệp khúc 14 chữ đầu câu :
05.05.12 1:00 pm
Giao tiếp đừng cầu lợi mình, vì lợi cho mình thì mất đạo nghĩa.   Đọc tiếp ...
Vui lạ thường
05.05.12 12:57 pm
Vui lạ thường   Đọc tiếp ...
Diễn nghĩa những câu còn lại tiếp theo hai phần trước trong bài kệ 1 của Kinh Pháp Cú.
03.05.12 11:09 pm
Phần tìm hiểu câu Manasā ce paduṭṭhena qua các từ vựng của nó:   Đọc tiếp ...
Đạo hạnh thi hóa qua điệp khúc 22 chữ đầu câu :
03.05.12 10:57 pm
Xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu không bị ma chướng, vì không bị ma chướng thì chí nguyện không kiên cường.   Đọc tiếp ...
Tâm Tánh thi hóa qua điệp khúc 20 chữ đầu câu
30.04.12 4:05 am
Cứu xét Tâm Tánh thì đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo.   Đọc tiếp ...
Thân thể thi hóa qua điệp khúc 18 chữ đầu câu
30.04.12 3:59 am
Nghĩ về thân thể thì đừng mong không bệnh khổ, không bệnh khổ thì dục vọng dễ sanh.   Đọc tiếp ...
Thiên thừa thi hóa qua điệp khúc 60 chữ đầu
24.04.12 3:13 pm
Thiên thừa qua thập thiện nghiệp : Thân nghiệp : Sát sanh, du đạo, tà dâm. Khẩu nghiệp : Vọng ngữ, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu. Ý nghiệp : Tham-sân-si. Hành mười nghiệp lành : không-không-không-không-mà-mà-mà-mà-mà-mà-nên-nên-nên-nên hành mười nghiệp lành là nền tản vào hàng thánh chúng không xa.   Đọc tiếp ...
Chương trình tiếng Anh thực dụng đang thực hiện và có một số bài đã cập nhật
20.04.12 10:44 pm
Nhiều bài học viết theo các chủ đề khác nhau sẽ giúp bạn có một số kiến thức văn phạm vững chắc, một số từ vựng phong phú, một cách phát âm chuẩn, một cách nói mạch lạc trong việc giao tiếp thông thường trong cuộc sống. Học tiếng Anh là sự đầu tư bằng thời gian vào bản thân và đòi hỏi nhiều cố gắng riêng của chính mình.   Đọc tiếp ...
Trang 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78