Thi hóa :  Phật thừa qua điệp khúc Tự giác -  Giác tha - Giác hạnh viên mãn.
26.08.12 11:15 pm
Thi hóa : Phật thừa qua điệp khúc Tự giác - Giác tha - Giác hạnh viên mãn.   Đọc tiếp ...
Thi hóa : Lục Tức Phật : Lý tức Phật – Danh tự tức Phật – Quán hạnh tức Phật – Tương tợ tức Phật - Phần chơn tức Phật - Cứu cánh tức Phật.
26.08.12 10:52 pm
Thi hóa : Lục Tức Phật : Lý tức Phật – Danh tự tức Phật – Quán hạnh tức Phật – Tương tợ tức Phật - Phần chơn tức Phật - Cứu cánh tức Phật.

  Đọc tiếp ...
Thi hóa : «  Lục Hòa  » qua điệp khúc  «  La Hầu La  » .
26.08.12 10:44 pm
Thi hóa : « Lục Hòa » qua điệp khúc « La Hầu La » .   Đọc tiếp ...
Thi hóa : Bồ Tát Thừa qua điệp khúc  “ Lục Ba La Mật “
01.08.12 11:05 pm
Thi hóa : Bồ Tát Thừa qua điệp khúc “ Lục Ba La Mật “   Đọc tiếp ...
Lòng hiếu thảo của một người con đối với bậc sinh thành cũng chính là tấm lòng của Đức Phật.
29.07.12 8:52 pm
Trong tinh thần Phật học và theo lời Ngài dạy: “Này các Tỳ kheo, có hai việc làm cho phàm phu được công đức lớn, được quả báo lớn, được vị cam lồ, đến chỗ vô vi, đó là phụng sự cha và phụng sự mẹ. Phụng sự cha mẹ được công đức lớn, được quả báo lớn như cúng dường cho vị Bồ Tát chỉ còn một đời nữa là thành Phật. Vì vậy, các thầy phải luôn luôn ghi nhớ mà hiếu thuận phụng sự cha mẹ”.   Đọc tiếp ...
Nếu là hoa
23.07.12 10:10 am
Nếu là hoa   Đọc tiếp ...
Đơn côi
23.07.12 10:08 am
Đơn côi   Đọc tiếp ...
Thi hóa Tứ Vô Lượng Tâm qua điệp khúc 14 câu
20.07.12 12:08 am
Thi hóa Tứ Vô Lượng Tâm qua điệp khúc 14 câu   Đọc tiếp ...
Thi hóa : Duyên giác thừa qua điệp khúc 26 chữ đầu :
08.07.12 6:07 pm
Thi hóa : Duyên giác thừa qua điệp khúc 26 chữ đầu :   Đọc tiếp ...
Thanh văn thừa thi hóa qua điệp khúc 118 chữ đầu câu.
07.05.12 9:52 pm
Thanh văn thừa qua Tứ Diệu Đế : Khổ Tập Diệt Đạo và ba mươi bảy phẩm trợ đạo như sau là Tứ niệm xứ : Quán thân bất tịnh – Quán tâm vô thường – Quán pháp vô ngã – Quán thọ thị khổ. Tứ chánh cần : Điều ( ác )- Điều ( ác ), Điều ( thiện ) – Điều ( thiện ). Tứ như ý túc : Dục như ý túc – Tinh tấn như ý túc – Nhất tâm như ý túc – Quán như ý túc. Ngũ căn : Tín ( căn )- Tấn – Niệm – Định – Huệ. Ngũ lực : Tín ( lực )- Tấn – Niệm - Đinh – Huệ. Thất Bồ đề phần : Trạch pháp - Tin tấn – Hỷ - Khinh an – Niệm – Định – Xã. Bát chánh đạo : Chánh kiến - Chánh tư duy – Chánh ngữ - Chánh nghiệp – Chánh mạng – Chánh tin tấn – Chánh niệm – Chánh định.   Đọc tiếp ...
Trang 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78