Chú Lăng nghiêm
29.03.13 3:12 am
Chú Lăng Nghiêm

Đệ nhất phần 2 ( 16 câu )

17 – Lô đà ra da
Chư thiên hộ vệ bình yên
18 – Ô ma bát đế
Mưa hòa gió thuận tiêu khiên ách nàn
19 – Sa hê dạ gia
Hoàng hôn đỏ rực quang sang

...
  Đọc tiếp ...
Vài dòng tham khảo câu phạn ngữ này cho vui :Tathāgatoṣṇīṣa sitāta patra-aparājita pratyuṅgira dhāraṇī
28.03.13 8:33 pm
Tathāgatoṣṇīṣa là chữ thường gặp qua những câu phạn ngữ có những dạng thí dụ như sau:   Đọc tiếp ...
Chú Lăng Nghiêm
27.03.13 11:53 pm
Chú Lăng Nghiêm
Đệ nhất phần 1 ( 16 câu )
1 - Nam mô tác đát tha
* Quay về tâm tịnh sơ khai
- Tô già đa gia
* Như Lai lẽ thật không sai chút nào
- A ra ha đế
* Xứng danh phước trí may sau
- Tam niệu tam bồ đà tả
* Phắp cùng pháp giới thanh cao tròn đầy

  Đọc tiếp ...
Năm đệ  Lăng nghiêm T . Minh Đức thi hoá 4
09.03.13 12:33 am

Đệ nhất phần 4

49 _ Nam mô bà già bà đế
Ứng thân thai tạng sinh tiền
50 _ Đa tha gìa đa câu la gia
Như lai tại thế não phiền lánh xa
51 _ Nam mô bát đầu ma câu la gia
Không quên chuyển pháp hoàng gia
  Đọc tiếp ...
Năm đệ Lăng Nghiêm  T. Minh Đức thi hoá 3
26.02.13 12:37 am
Đệ nhất phần 3

33 _ Sa hê dạ gia
Chiều hôm ánh lữa thiên nhiên
34 _ Nam mô bà gia bà đế
Giác thời tất cả thánh hiền giống in
35 _ Na la dã
Trời xanh nước biết hữu tình


  Đọc tiếp ...
Vài dòng tham khảo vui về hình ảnh của các chữ Nhẫn thường gặp trong tiếng Việt và chữ Nhẫn trong Phạn ngữ.
25.02.13 10:12 pm
Vài dòng tham khảo vui về hình ảnh của các chữ Nhẫn thường gặp trong tiếng Việt và chữ Nhẫn trong Phạn ngữ.   Đọc tiếp ...
Năm đệ chú Lăng ngiêm T. Minh Đức thi hoá 2
21.02.13 10:41 pm
Đệ nhất phần 2

17 _ Nam mô sa yết lị đà gia di nẩm
Quay về vững bưóc lần sanh
18 _ Nam mô lô kê tam niệu gia đa nẩm
Đạt thành thánh quả không sanh cõi đời
19 _ Tam niệu gìa bà la
Như như chánh giác sáng ngời

  Đọc tiếp ...
Năm đệ Lăng Nghiêm  T. Minh Đức thi hoá 1
21.02.13 12:40 am
Đệ nhứt phần 1

1_ Nam mô tát đát tha
Quay về tâm tịnh sơ khai
2 _ Tô già đa tha
Như lai lẽ thật không sai chút nào
3 _ A la ha đế
Xứng danh phước trí may sau
  Đọc tiếp ...
Với người thì đừng mong tất cả đều thuận theo ý mình
13.02.13 11:46 am
Với người thì đừng mong tất cả đều thuận theo ý mình

Với người thì đừng mong tất cả đều thuận theo ý mình vì thuận theo ý mình thì lòng tất kiêu căng độc đoán

Với người kính trọng lẫn nhau
Người người hạnh phúc thanh cao hòa đồng
Thì nên tôn trọng của công
Đừng cho độc đoán mà mong vững bền
Mong rằng quyền lực bề trên
Tất nhiên bảo trọng cũng nên trưng cầu
. . .
  Đọc tiếp ...
Thi ân
12.02.13 3:25 am
Thi ân

Thi ân thì đừng mong cầu dền đáp, vì cầu đền đáp là thi ân có ý đồ lợi dụng

Thi ân tâm thiện làm sao !
Ân đền nghĩa đáp tâm giao cõi đời
Thì nên gieo hạt khắp nơi
Đừng mong đền đáp quá lời thiệt hơn
Mong cầu đền đáp trả ơn
Cầu mong sinh lợi được hơn mọi thời

  Đọc tiếp ...
Trang 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79