Với người thì đừng mong tất cả đều thuận theo ý mình
13.02.13 11:46 am
Với người thì đừng mong tất cả đều thuận theo ý mình

Với người thì đừng mong tất cả đều thuận theo ý mình vì thuận theo ý mình thì lòng tất kiêu căng độc đoán

Với người kính trọng lẫn nhau
Người người hạnh phúc thanh cao hòa đồng
Thì nên tôn trọng của công
Đừng cho độc đoán mà mong vững bền
Mong rằng quyền lực bề trên
Tất nhiên bảo trọng cũng nên trưng cầu
. . .
  Đọc tiếp ...
Thi ân
12.02.13 3:25 am
Thi ân

Thi ân thì đừng mong cầu dền đáp, vì cầu đền đáp là thi ân có ý đồ lợi dụng

Thi ân tâm thiện làm sao !
Ân đền nghĩa đáp tâm giao cõi đời
Thì nên gieo hạt khắp nơi
Đừng mong đền đáp quá lời thiệt hơn
Mong cầu đền đáp trả ơn
Cầu mong sinh lợi được hơn mọi thời

  Đọc tiếp ...
T. Minh Đức Thi hoá Bài tựa Lăng Nghiêm
05.02.13 2:15 pm
Nam Mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát ( 3 lần )

A Nan tường thuật thánh thư
Hết lời xưng tán ân sư nguyện cầu
Thế Tôn chuyển pháp nhiệm mầu
Lăng Nghiêm đại định hàng đầu. . .
  Đọc tiếp ...
T. Minh Đức thi hóa 37 phẩm trợ đạo tóm lược qua thơ lục bát với bài tựa là Tâm Đạo
03.02.13 10:48 pm
Tâm Đạo

Bốn nơi hành giả quán thâm
Thân nhơ nhớp nghĩ thật tâm xem nào
Chút vui rồi khổ tuôn trào
Tâm kia thay đổi ý nào tinh nguyên
Vận hành vật thể nào yên
Bốn điều chân chánh hiện tiền xin thưa
Lỗi lầm đã phạm . . .   Đọc tiếp ...
Tâm kinh T. Minh Đức thi hóa qua phần diễn nghĩa của TS Huệ Dân
03.02.13 8:06 pm
Tâm-Kinh

Danh Bồ-tát : Quán-Tự-Tại
Tham-thiền trí-huệ mở khai tấm lòng
Thấm-nhuần năm-uẩn đều không
Hằng-hà tự-thể tánh-không duyên thành
Chữ không uẩn-khúc mà sanh
Kính thầy Xá-Lợi nêu danh giải bày
< Có Không > không có xưa rày
< Có không > không có thể-tài vì không

  Đọc tiếp ...
Vài dòng tham khảo vui về rắn trong năm con rắn
03.02.13 3:17 pm
Chỉ còn vài trong khoảnh khắc ngắn nhỏ, cái đuôi của thời gian năm rồng đang chuyễn đi, năm rắn sắp đến. Xin chúc mỗi người, mỗi quyết định, mỗi việc làm được thành công rực rỡ như mỗi lần con rắn tự lột xác là mỗi lần con rắn ấy to lớn và khoẻ mạnh hơn.   Đọc tiếp ...
Việc làm
02.02.13 6:53 pm
Việc làm đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng khinh thường kiêu ngạo phát sinh
Việc làm cần phải nghĩ suy
Làm ăn là phải có chi mà đừng
Đừng mong dễ dải lưng chừng
Mong sao thấu triệt chữ ' Đừng ' thanh cao
  Đọc tiếp ...
Thấy lợi đừng nhúng vào
01.02.13 11:17 pm
Thấy lợi đừng nhúng vào vì nhúng vào thì si mê phải khởi động.


  Đọc tiếp ...
Bài 1: Đạo Phật
01.02.13 9:51 am
Đạo Phật bắt nguồn từ Thái Tử Tất Đạt Ta, sau khi xuất gia tu khổ hạnh, thiền quán bốn mươi chín ngày dưới cội Bồ Đề Giác ngộ thành Phật.

  Đọc tiếp ...
Giữa Có và  Không là… ?
29.12.12 12:43 am
Chữ Có và chữ Không thường được xem như hai từ trái nghĩa, bởi vì chúng có khả năng làm nổi bật sự đối lập giữa hai mặt hay hai đối tượng nào đó một cách rõ rệt. Thí dụ: Có xa không? Không có xa.   Đọc tiếp ...
Trang 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78