Chú Đại Bi thi hóa
25.04.13 11:48 am
Chú Đại Bi thi hóa phần 2 ( Phạn văn - âm Phạn Hán - Việt hóa )

17 – Vasattva Namo Vaga
Tát bà tát đa na ma bà dà
Tạo thành định hướng bình an
18- Mavadudhu – Tadyatha
Ma phạt đạt đậu. Đát thiệt tha
Chứng minh bài kệ an ban lời rằng :
  Đọc tiếp ...
Chú Đại Bi  thi hoá
25.04.13 10:09 am
Chú Đại Bi T. Minh Đức thi hoá qua phần diễn nghĩa của Ts Huệ Dân
( Phạn văn - Âm Phạn Hán - Việt hoá )

1 - Namo Ratna Trayaya
Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
Quy y Phật Pháp Tăng già
2 - Namah Arya
Nam mô a rị da
Thành tâm phụng thỉnh Phật bà Quán âm
. . .   Đọc tiếp ...
Xuất xứ và nội dung Kinh Thủ Lăng Nghiêm
21.04.13 11:00 pm
Xuất xứ và nội dung Kinh Thủ Lăng Nghiêm ( Surangama-sutra )

Kinh gồm 2 quyển do Ngài Cưu Ma La Thập ( Kumarajiva ) dịch từ Phạn sang Hán. Chánh đại tạng kinh số 642.

Kinh Thủ Lăng Nghiêm nầy là được gọi tắc từ : Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội Kinh ( Surangamasamadhi – sutra ). Kinh giải nghĩ tường tận những điều cốt yếu của thiền pháp.
  Đọc tiếp ...
Ý nghĩa của A La Hán (अर्हत  arhata, अर्हत्  arhat ) và sự đắc thành A La Hán ( अर्हत्त्वं arhattvaṁ) qua kinh  Kim cang (3):
21.04.13 9:46 pm
Ý nghĩa của A La Hán (अर्हत arhata, अर्हत् arhat ) và sự đắc thành A La Hán ( अर्हत्त्वं arhattvaṁ) qua kinh Kim cang (3):भगवानाह- तत्किं मन्यसे सुभूते अपि नु अर्हत एवं भवति-मया अर्हत्त्वं प्राप्तमिति ?   Đọc tiếp ...
Ý nghĩa của A La Hán (अर्हत  arhata, अर्हत्  arhat ) và sự đắc thành A La Hán ( अर्हत्त्वं arhattvaṁ) qua kinh  Kim cang (2):
21.04.13 9:31 pm
Ý nghĩa của A La Hán (अर्हत arhata, अर्हत् arhat ) và sự đắc thành A La Hán ( अर्हत्त्वं arhattvaṁ) qua kinh Kim cang (2): bhagavānāha- takiṁ manyase subhūte api nu arhata evaṁ bhavati-mayā arhattvaṁ prāptamiti ?   Đọc tiếp ...
Xuất xứ và nội dung Kinh Kim Cang
21.04.13 12:36 am
Kinh gồm 1 quyển do ngài Cưu Ma La Thập ( Kumarajiva ) dịch từ Phạn sang Hán. Chánh đại tạng kinh số 235.
  Đọc tiếp ...
Ý nghĩa của A La Hán (अर्हत arhata, अर्हत् arhat ) và sự đắc thành A La Hán
20.04.13 4:21 pm
Ý nghĩa của A La Hán (अर्हत arhata, अर्हत् arhat ) và sự đắc thành A La Hán qua đoạn kinh kim cang: bhagavānāha- takiṁ manyase subhūte api nu arhata evaṁ bhavati-mayā arhattvaṁ prāptamiti ?   Đọc tiếp ...
Năm đệ Lăng Nghiêm
18.04.13 8:36 pm
Năm đệ Chú Lăng Nghiêm. T. Minh Đức thi hoá qua phần diễn nghĩa của TS Huệ Dân

Đệ Nhất phần 1 ( Phạn văn- âm Phạn hán- Việt hoá )

1 – Namo satata / sugataya / arhate / samyak sambuddhasya.
- Nam mô tát đát tha
Quay về bản thể sơ khai
- Tô gìa đa gia
Như lai khả kính không sai chút nào
- A ra ha đế
Xứng danh phước trí may sau
- Tam niệu tam bồ đà toả
Pháp lành toả chiếu thanh tao tròn đầy
  Đọc tiếp ...
Vài dòng tham khảo về ý nghĩa của các âm Hán Phạn trong câu Phật học (9)
15.04.13 5:26 am
namo anāgāminām नमो अनागामिनाम् . Câu này không thấy trong phần này ở bản Hán Việt nhưng có trong bản chữ tất đàm.   Đọc tiếp ...
Vài dòng tham khảo về ý nghĩa của các âm Hán Phạn trong câu Phật học (8)
14.04.13 6:04 pm
Vài dòng tham khảo về ý nghĩa của các âm Hán Phạn trong câu Phật học (8) dưới đây: Nam mô, ta yết rị đà dà di nẩm.
  Đọc tiếp ...
Trang 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79