Vài dòng tham khảo cho vui về ý nghĩa của những âm Hán Phạn trong những câu dưới đây thường được thấy trong Kinh Phật Việt Nam.
01.04.13 1:02 pm
Shurangama, Śhūrangama, Śūraṃgama, Śūraṅgama là những chữ phạn phiên âm theo la tinh hoá nhưng đều mang cùng nghĩa như nhau.
  Đọc tiếp ...
Tựa Thần Chú Lăng nghiêm
30.03.13 11:02 pm
Nam mô Lăng Nghiêm hội thượng Phật Bồ tát ( 3 lần )

T. Minh Đức thi hóa bài tham khảo của TS Huệ Dân về câu tựa Thần chú Thủ Lăng Nghiêm : « Tathàgatossnìsa sitàta patra- aparàjita pratyungita dhàrani ». Ý việt tam dịch : « Đỉnh Trí Như Lai Bảo Cái Siêu Việt Khai trí Phổ Quát Chân Ngôn ».

  Đọc tiếp ...
Chú Lăng nghiêm
29.03.13 3:12 am
Chú Lăng Nghiêm

Đệ nhất phần 2 ( 16 câu )

17 – Lô đà ra da
Chư thiên hộ vệ bình yên
18 – Ô ma bát đế
Mưa hòa gió thuận tiêu khiên ách nàn
19 – Sa hê dạ gia
Hoàng hôn đỏ rực quang sang

...
  Đọc tiếp ...
Vài dòng tham khảo câu phạn ngữ này cho vui :Tathāgatoṣṇīṣa sitāta patra-aparājita pratyuṅgira dhāraṇī
28.03.13 8:33 pm
Tathāgatoṣṇīṣa là chữ thường gặp qua những câu phạn ngữ có những dạng thí dụ như sau:   Đọc tiếp ...
Chú Lăng Nghiêm
27.03.13 11:53 pm
Chú Lăng Nghiêm
Đệ nhất phần 1 ( 16 câu )
1 - Nam mô tác đát tha
* Quay về tâm tịnh sơ khai
- Tô già đa gia
* Như Lai lẽ thật không sai chút nào
- A ra ha đế
* Xứng danh phước trí may sau
- Tam niệu tam bồ đà tả
* Phắp cùng pháp giới thanh cao tròn đầy

  Đọc tiếp ...
Năm đệ  Lăng nghiêm T . Minh Đức thi hoá 4
09.03.13 12:33 am

Đệ nhất phần 4

49 _ Nam mô bà già bà đế
Ứng thân thai tạng sinh tiền
50 _ Đa tha gìa đa câu la gia
Như lai tại thế não phiền lánh xa
51 _ Nam mô bát đầu ma câu la gia
Không quên chuyển pháp hoàng gia
  Đọc tiếp ...
Năm đệ Lăng Nghiêm  T. Minh Đức thi hoá 3
26.02.13 12:37 am
Đệ nhất phần 3

33 _ Sa hê dạ gia
Chiều hôm ánh lữa thiên nhiên
34 _ Nam mô bà gia bà đế
Giác thời tất cả thánh hiền giống in
35 _ Na la dã
Trời xanh nước biết hữu tình


  Đọc tiếp ...
Vài dòng tham khảo vui về hình ảnh của các chữ Nhẫn thường gặp trong tiếng Việt và chữ Nhẫn trong Phạn ngữ.
25.02.13 10:12 pm
Vài dòng tham khảo vui về hình ảnh của các chữ Nhẫn thường gặp trong tiếng Việt và chữ Nhẫn trong Phạn ngữ.   Đọc tiếp ...
Năm đệ chú Lăng ngiêm T. Minh Đức thi hoá 2
21.02.13 10:41 pm
Đệ nhất phần 2

17 _ Nam mô sa yết lị đà gia di nẩm
Quay về vững bưóc lần sanh
18 _ Nam mô lô kê tam niệu gia đa nẩm
Đạt thành thánh quả không sanh cõi đời
19 _ Tam niệu gìa bà la
Như như chánh giác sáng ngời

  Đọc tiếp ...
Năm đệ Lăng Nghiêm  T. Minh Đức thi hoá 1
21.02.13 12:40 am
Đệ nhứt phần 1

1_ Nam mô tát đát tha
Quay về tâm tịnh sơ khai
2 _ Tô già đa tha
Như lai lẽ thật không sai chút nào
3 _ A la ha đế
Xứng danh phước trí may sau
  Đọc tiếp ...
Trang 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78