Vài dòng tham khảo về ý nghĩa của các âm Hán Phạn trong câu Phật học (9)
15.04.13 5:26 am
namo anāgāminām नमो अनागामिनाम् . Câu này không thấy trong phần này ở bản Hán Việt nhưng có trong bản chữ tất đàm.   Đọc tiếp ...
Vài dòng tham khảo về ý nghĩa của các âm Hán Phạn trong câu Phật học (8)
14.04.13 6:04 pm
Vài dòng tham khảo về ý nghĩa của các âm Hán Phạn trong câu Phật học (8) dưới đây: Nam mô, ta yết rị đà dà di nẩm.
  Đọc tiếp ...
Vài dòng tham khảo về ý nghĩa của các âm Hán Phạn trong câu Phật học (7)
09.04.13 8:01 pm
Vài dòng tham khảo về ý nghĩa của các âm Hán Phạn trong câu Phật học (7) dưới đây: Nam mô tô lô đa ba na nẩm.
  Đọc tiếp ...
Vài dòng tham khảo về ý nghĩa của các âm Hán Phạn trong câu Phật học (6) dưới đây:
07.04.13 9:26 pm
Nam mô, lô kê , A-La-Hán đa nẩm.   Đọc tiếp ...
Vài dòng tham khảo về ý nghĩa của các âm Hán Phạn trong câu Phật học (4) và (5) phần cuối
06.04.13 2:14 pm
Nam mô tát đa nẩm Tam miệu tam bồ đà Cu tri nẩm Ta xá ra bà ca Tăng già nẩm.   Đọc tiếp ...
Vài dòng tham khảo về ý nghĩa của các âm Hán Phạn trong câu Phật học (4) và (5) dưới đây:
06.04.13 1:04 pm
Nam mô tát đa nẩm Tam miệu tam bồ đà Cu tri nẩm Ta xá ra bà ca Tăng già nẩm.   Đọc tiếp ...
Vài dòng tham khảo về ý nghĩa của các âm Hán Phạn trong câu Phật học (3) dưới đây:
03.04.13 7:40 pm
Nam mô tát bà Bột đà bột địa Tát đa bệ tệ.   Đọc tiếp ...
Chú Lăng Nghiêm
02.04.13 9:19 pm
Chú Lăng Nghiêm

Đệ nhất phần 3 ( 16 câu )

33 – Da tha gìa đa câu ra gia
Như lai dòng tộc cõi nhân
34 – Nam mô bát đầu ma câu ra gia
Hướng tâm tin tấn ân cần kết đơm
35 – Nam mô bạt xà ra câu ra gia
Đồng tâm ròng chắc sớm hôm
. . .   Đọc tiếp ...
Vài dòng tham khảo về ý nghĩa của các âm Hán Phạn trong câu Phật học dưới đây tiếp
02.04.13 5:30 pm
Vài dòng tham khảo về ý nghĩa của các âm Hán Phạn trong câu Phật học dưới đây:
Namo tát đát tha phật đà cu tri sắc ni sam. (trong bản âm Hán Phạn không thấy có chữ namo ở đầu câu).
  Đọc tiếp ...
Vài dòng tham khảo về ý nghĩa của các âm Hán Phạn trong câu Phật học dưới đây:
01.04.13 1:29 pm
Nam mô, tát đát tha, Tô già đa da, A ra ha đế ,Tam miệu tam bồ đà tỏa.   Đọc tiếp ...
Trang 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78