Dựa trên phiên bản của Nalinaksha Dutt: Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā (Đại phẩm bát nhã kinh). Calcutta năm 1934 (Calcutta Oriental Series, 28). = PSP1. Phần 9
09.05.13 9:39 pm
Dựa trên phiên bản của Nalinaksha Dutt: Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā (Đại phẩm bát nhã kinh). Calcutta năm 1934 (Calcutta Oriental Series, 28). = PSP1. Phần 9   Đọc tiếp ...
Dựa trên phiên bản của Nalinaksha Dutt: Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā (Đại phẩm bát nhã kinh). Calcutta năm 1934 (Calcutta Oriental Series, 28). = PSP1. Phần 8
09.05.13 9:30 pm
5 chữ : A ( अकारो akāro), Ra ( रेफो repho), Pa ( पकारो pakāro), Ca ( चकारो cakāro), Na ( नकरो nakaro) trong câu ngắn hay 5 câu dài không có gì khác nhau về ý nghĩa, và đây là phần đọc thêm để hiểu rõ hơn hàm ý của chữ Pháp và thuyết bất nhị trong đoạn kinh trên...   Đọc tiếp ...
Dựa trên phiên bản của Nalinaksha Dutt: Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā (Đại phẩm bát nhã kinh). Calcutta năm 1934 (Calcutta Oriental Series, 28). = PSP1. Phần 7
09.05.13 8:24 pm
Trong tinh thần Phật học. " Những thứ gây rắc rối, phiền não được xem như là Tối " và " Sáng là sự phát triển mọi thứ tốt trong vũ trụ và đem lại lợi ích cho đại chúng ".   Đọc tiếp ...
Dựa trên phiên bản của Nalinaksha Dutt: Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā (Đại phẩm bát nhã kinh). Calcutta năm 1934 (Calcutta Oriental Series, 28). = PSP1. Phần 6
09.05.13 8:14 pm
Câu chú dài theo Đại phẩm bát nhã kinh viết theo mẫu chữ tất đàm xem   Đọc tiếp ...
Dựa trên phiên bản của Nalinaksha Dutt: Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā (Đại phẩm bát nhã kinh). Calcutta năm 1934 (Calcutta Oriental Series, 28). = PSP1. Phần 5
09.05.13 8:05 pm
Qua phần lược ý của từng chữ phạn trong các câu ở phần trước cho thấy 5 chữ ở đầu các câu được ghép lại thành một câu chú Văn Thù Sư Lợi thường hay đọc:

Oṃ a ra pa ca na dhīḥ
  Đọc tiếp ...
Dựa trên phiên bản của Nalinaksha Dutt: Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā (Đại phẩm bát nhã kinh). Calcutta năm 1934 (Calcutta Oriental Series, 28). = PSP1. Phần 4
09.05.13 8:01 pm
Dựa trên phiên bản của Nalinaksha Dutt: Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā (Đại phẩm bát nhã kinh). Calcutta năm 1934 (Calcutta Oriental Series, 28). = PSP1. Phần 4 Phần gom ý tiếng Việt của chữ Pa, Ca, Na trong ba câu này:
21210 ṇām ādyanutpannatvāt/ repho mukhaḥ {sarvadharmāṇāṃ} rajo 'pagatatvāt/ pakāro mukhaḥ ( Thầy Minh Đức đang làm )

21211 {sarvadharmāṇāṃ} paramārthanirdeśāt/ cakāro mukhaḥ {sarvadharmāṇāṃ} cyavanopapattyanupalabdhitvāt/ ( Thầy Minh Đức đang làm )

21212 na{kāro mukhaḥ} {sarvadharmāṇāṃ} nāmāpagatatvāt ( Thầy Minh Đức đang làm )

  Đọc tiếp ...
Dựa trên phiên bản của Nalinaksha Dutt: Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā (Đại phẩm bát nhã kinh). Calcutta năm 1934 (Calcutta Oriental Series, 28). = PSP1. Phần 3
08.05.13 8:54 pm
Dựa trên phiên bản của Nalinaksha Dutt: Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā (Đại phẩm bát nhã kinh). Calcutta năm 1934 (Calcutta Oriental Series, 28). = PSP1. Phần 3: 21210 ṇām ādyanutpannatvāt/ repho mukhaḥ {sarvadharmāṇāṃ} rajo 'pagatatvāt/ pakāro mukhaḥ
21211 {sarvadharmāṇāṃ} paramārthanirdeśāt/ cakāro mukhaḥ {sarvadharmāṇāṃ} cyavanopapattyanupalabdhitvāt/
  Đọc tiếp ...
Dựa trên phiên bản của Nalinaksha Dutt: Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā (Đại phẩm bát nhã kinh). Calcutta năm 1934 (Calcutta Oriental Series, 28). = PSP1. Phần 2
07.05.13 9:48 pm
Dựa trên phiên bản của Nalinaksha Dutt: Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā (Đại phẩm bát nhã kinh). Calcutta năm 1934 (Calcutta Oriental Series, 28). = PSP1. Câu 21210:   Đọc tiếp ...
Hàm ý biểu tượng cho Trí huệ để phá đêm tối của Vô minh. Trong tiếng Phạn tên của Ngài  gọi là मञ्जुश्री  Mañjuśrī  và Mañjuśrī mantra  tiếng Việt gọi  là Văn Thù Sư Lợi chân ngôn
05.05.13 9:43 pm
Ngài Văn thù sư lợi. Một vị Bồ Tát tượng trưng cho kinh nghiệm giác ngộ, đạt được bằng phương tiện tri thức. Ngài được người ta khắc họa qua hình tướng một vị Bồ Tát, tay phải cầm thanh kiếm lửa tay trái cầm quyển kinh Bát nhã, Phạn ngữ: prajñāpāramitā sūtra (devanāgarī: प्रज्ञापारमिता सूत्र).   Đọc tiếp ...
Hướng về miền đất phúc lạc A Di Đà chân ngôn | hay Vãng sanh tịnh độ thần chú | 5
03.05.13 9:22 pm
अविद्या avidyā hay avidya अविद्य và मोह moha có gì giống nhau và khác nhau trong Phật học không ?.   Đọc tiếp ...
Trang 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78