यो धम्मं पस्सति सो बुद्धं पस्सति | यो बुद्धं पस्सति सो धम्मं पस्सति || Ai đang thấy Phật Pháp, thì người đó đang thấy Phật. Ai đang thấy Phật, thì người đó đang thấy Phật Pháp. 5
02.06.13 2:02 pm
यो धम्मं पस्सति सो बुद्धं पस्सति | यो बुद्धं पस्सति सो धम्मं पस्सति || Ai đang thấy Phật Pháp, thì người đó đang thấy Phật. Ai đang thấy Phật, thì người đó đang thấy Phật Pháp. 5   Đọc tiếp ...
Những câu chân ngôn सप्त बुद्ध क्षय धारणी | Sapta buddha kṣaya dhāraṇī  (tiếng Phạn)
30.05.13 9:43 pm
Những câu chân ngôn सप्त बुद्ध क्षय धारणी | Sapta buddha kṣaya dhāraṇī (tiếng Phạn)   Đọc tiếp ...
यो धम्मं पस्सति सो बुद्धं पस्सति | यो बुद्धं पस्सति सो धम्मं पस्सति || Ai đang thấy Phật Pháp, thì người đó đang thấy Phật. Ai đang thấy Phật, thì người đó đang thấy Phật Pháp. 4
30.05.13 8:28 pm
यो धम्मं पस्सति सो बुद्धं पस्सति | यो बुद्धं पस्सति सो धम्मं पस्सति || Ai đang thấy Phật Pháp, thì người đó đang thấy Phật. Ai đang thấy Phật, thì người đó đang thấy Phật Pháp. 4 | Phước lành không đếm được nhưng điều lành có thể làm được trong mỗi ngày.   Đọc tiếp ...
Thất Phật diệt tội chơn ngôn  सप्त  बुद्ध क्षय धारणी | Sapta buddha kṣaya dhāraṇī
30.05.13 12:14 am
Thất Phật Diệt Tội Chơn Ngôn

Trích từ kinh Đại Phương Đẳng Đà La Ni. Nội dung kinh : Từ căn bản trí Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát vì lòng từ bi quảng đại thương sót tứ chúng thời chánh pháp giảm có thể phạm giới luật nên Ngài cầu xin Đức Phật khai thị chổ phạm tội và sám hối bằng cách nào cho phải lẽ.
  Đọc tiếp ...
यो धम्मं पस्सति सो बुद्धं पस्सति | यो बुद्धं पस्सति सो धम्मं पस्सति || Ai đang thấy Phật Pháp, thì người đó đang thấy Phật. Ai đang thấy Phật, thì người đó đang thấy Phật Pháp. 3
26.05.13 9:10 pm
यो धम्मं पस्सति सो बुद्धं पस्सति | यो बुद्धं पस्सति सो धम्मं पस्सति || Ai đang thấy Phật Pháp, thì người đó đang thấy Phật. Ai đang thấy Phật, thì người đó đang thấy Phật Pháp. 3   Đọc tiếp ...
यो धम्मं पस्सति सो बुद्धं पस्सति | यो बुद्धं पस्सति सो धम्मं पस्सति || Ai đang thấy Phật Pháp, thì người đó đang thấy Phật. Ai đang thấy Phật, thì người đó đang thấy Phật Pháp. 2
24.05.13 9:39 pm
यो धम्मं पस्सति सो बुद्धं पस्सति | यो बुद्धं पस्सति सो धम्मं पस्सति || Ai đang thấy Phật Pháp, thì người đó đang thấy Phật. Ai đang thấy Phật, thì người đó đang thấy Phật Pháp. 2
  Đọc tiếp ...
यो धम्मं पस्सति सो बुद्धं पस्सति | यो बुद्धं पस्सति सो धम्मं पस्सति || Ai đang thấy Phật Pháp, thì người đó đang thấy Phật. Ai đang thấy Phật, thì người đó đang thấy Phật Pháp.
24.05.13 9:06 pm
यो धम्मं पस्सति सो बुद्धं पस्सति | यो बुद्धं पस्सति सो धम्मं पस्सति || Ai đang thấy Phật Pháp, thì người đó đang thấy Phật. Ai đang thấy Phật, thì người đó đang thấy Phật Pháp. Ăn chay niệm Phật là câu thường được người ta dùng, để tự nhắc nhở mình hay để khuyên người khác trong việc làm lành tránh dữ theo bốn chữ: Từ, Bi, Hỷ, Xả, mà Đức Phật đã dạy trong Kinh của Ngài.   Đọc tiếp ...
Văn Thù Sự Lợi Chân Ngôn |  मञ्जुश्री मन्त्र Mañjuśrī mantra
21.05.13 8:32 am
Phần gom ý của 5 chữ A ( अकारो akāro), Ra ( रेफो repho), Pa ( पकारो pakāro), Ca ( चकारो cakāro), Na ( नकरो nakaro) trong bốn câu không phân đoạn.

Thầy Minh Đức gom ý và thi hóa qua những câu do TS Huệ Dân diễn nghĩa sau :

प्रवेशः / कतमोऽ क्षर नाय समता अक्षर मुख अक्षर प्रवेश / praveśaḥ / katamo 'kṣaranayasamatā akṣaramukham akṣarapraveśaḥ/   Đọc tiếp ...
Lòng tin vững chắc vào những lời của Đức Phật đã dạy, là một hình ảnh nói lên một đức tin hay một sự tin tưởng vào, một phương pháp tự cứu mình và cứu nhân loại khỏi vòng tứ khổ của Ngài, một cách hoàn toàn chân chánh
19.05.13 6:22 pm
Từ hai chữ "tinh tấn" cho đến bốn chữ "lòng tin chân chính" đã có viết rất nhiều trong các bài kinh Phật khác nhau, và những cách tu, làm thế nào để chọn được hướng đi đúng với chánh pháp, hay đạt được lòng chánh tín thật sự trong đời sống tu tập theo Phật, cũng được Đức Phật nói rất rõ ràng trong ba mươi bảy phẩm trợ đạo của Ngài. (tiếng Phạn: saptatriṁśadbodhipākṣikadharma, सप्तत्रिंशद्बोधिपाक्षिकधर्म ) và (tiếng Pāḷi: sattatiṃsa bodhipakkhiyadhamma, सत्ततिंसा बोधि पक्खिय धम्म ).   Đọc tiếp ...
Chú Văn Thù Sư Lợi
18.05.13 11:56 pm
T. Minh Đức thi hóa câu chú Mannjusri Mantra Văn Thù Sư Lợi qua diễn nghĩa của TS Huệ Dân
Pháp thân tuy một mà ba
Pháp thân hóa hiện, ứng ra trí nầy
Âm « OM » tự thể như vầy :
Biến thiên tất cả sâu dầy Tánh Không
Xuôi dòng mà thể thật « Không »
Âm « A » đến « Na » quả « Không », không mà
  Đọc tiếp ...
Trang 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78