Who understands who Buddha was. Who will change the life of anyone who begins to understand Buddha.
21.07.13 7:24 pm
Come, discover the path to enlightenment sitting under the Bodhi Tree of Siddhārtha Gautama Buddha at the age of thirty-five.   Đọc tiếp ...
Learn foreign languages by the Buddha 's words.
13.07.13 1:24 pm
Learning a new foreign language is never easy but there are several reasons to learn a foreign language in general. Learning another language is the key to open one's mind to the world in multiple ways around the globe.   Đọc tiếp ...
Ý nghĩa về Chánh Định qua những lời của Đức Phật nói trong Kinh của Ngài.(5)
25.06.13 9:29 pm
बुद्धा अहं वन्दामि सब्बदा Buddhā ahaṃ vandāmi sabbadā. Tôi luôn đảnh lễ các vị Phật. Đọc câu này thì người ta thấy ngay, đây là câu người Phật tử ca tụng kính lễ các chư Phật hay các vị Phật trong bài kinh Lễ bái Phật bảo, và tiếng Pāḷi gọi là Buddha ratanapaṇāma, viết theo mẫu devanāgarī: बुद्ध रतनपणाम.
  Đọc tiếp ...
Hình thức cấu trúc của các câu chú thường được thấy qua các dạng như sau
23.06.13 8:41 pm
Hình thức cấu trúc của các câu chú thường được thấy qua các dạng như sau: khởi đầu của câu chú thường hay được dùng các chữ như: Namo ( नमो), Namaḥ (नमः), Namas (नमस्). Tiếp theo là tên của các chư Phật hay tên các vị Bồ tát.   Đọc tiếp ...
सप्त बुद्ध क्षय धारणी | Sapta buddha kṣaya dhāraṇī | Thất Phật diệt tội chơn ngôn
23.06.13 11:05 am
T.Minh Đức thi hóa chú thất Phật diệt tội qua phần diễn nghĩa của TS Huệ Dân
Phạn ngữ, âm hán thường đọc, âm Việt la tinh hóa và thơ vần lục bát Việt ngữ
  Đọc tiếp ...
Ý nghĩa về Chánh Định qua những lời của Đức Phật nói trong Kinh của Ngài.(4)
17.06.13 9:28 pm
Na monena muni hoti, mūḷharūpo aviddasu;
Yo ca tulaṃva paggayha, varamādāya paṇḍito.
  Đọc tiếp ...
Ý nghĩa về Chánh Định qua những lời của Đức Phật nói trong Kinh của Ngài.(3)
16.06.13 9:07 pm
Im lặng nhưng ngu si. Ðâu được gọi ẩn sĩ!
Như người cầm cán cân, Bậc trí chọn điều lành.
  Đọc tiếp ...
Ý nghĩa về Chánh Định qua những lời của Đức Phật nói trong Kinh của Ngài.(2)
07.06.13 8:57 am
Ý nghĩa về Chánh Định qua những lời của Đức Phật nói trong Kinh của Ngài.(2)   Đọc tiếp ...
Ý nghĩa về Chánh Định qua những lời của Đức Phật nói trong Kinh của Ngài.
06.06.13 12:09 pm
Ý nghĩa về Chánh Định qua những lời của Đức Phật nói trong Kinh của Ngài.   Đọc tiếp ...
यो धम्मं पस्सति सो बुद्धं पस्सति | यो बुद्धं पस्सति सो धम्मं पस्सति || Ai đang thấy Phật Pháp, thì người đó đang thấy Phật. Ai đang thấy Phật, thì người đó đang thấy Phật Pháp. 6
02.06.13 2:46 pm
यो धम्मं पस्सति सो बुद्धं पस्सति | यो बुद्धं पस्सति सो धम्मं पस्सति || Ai đang thấy Phật Pháp, thì người đó đang thấy Phật. Ai đang thấy Phật, thì người đó đang thấy Phật Pháp.6   Đọc tiếp ...
Trang 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78