Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần mười hai.
21.12.14 5:35 pm
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần mười hai.
Nầy Xá Lợi vì cớ sao
Có tên Cực Lạc cùng nhau hướng tầm
Nhân Cõi ấy thân tâm an lạc
Chúng sanh hưởng phúc lạc vô ngần
Xem ra chốn ấy thật gần
Hoàn toàn vui vẽ tinh cần tiến tu
( T. Minh Đức thi hóa song thất lục bát " 9 -10 -11 -12 " )   Đọc tiếp ...
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần mười một.
21.12.14 5:22 pm
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần mười một.   Đọc tiếp ...
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần mười.
21.12.14 5:12 pm
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần mười.   Đọc tiếp ...
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần chín.
21.12.14 4:49 pm
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần chín.   Đọc tiếp ...
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần tám.
18.12.14 9:38 pm
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần tám.

Biệt danh hiệu Phật Di Đà
Ngài đang thuyềt pháp Di Đà khai tâm
Xiễn dương hóa thậm thâm Tinh Độ
Xây Thành Cực Lạc độ quần sanh

( T . Minh Đức thi hóa song thất luc bát " 8 " )   Đọc tiếp ...
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần bảy.
16.12.14 7:05 pm
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần bảy.

Có một Ngài Chánh Giác không hai
Biểu trưng Phật hiệu Ngài Thích Ca

( T.Minh Đức thi hóa song thất luc bát " 7 " )   Đọc tiếp ...
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần sáu.
13.12.14 6:41 am
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần sáu.
Mọi người im lặng thân tâm
Nhìn nghe tướng hảo pháp âm Phật Đà
Bấy giờ Phật cất lời dạy bảo
Xá Lợi này,trưởng lão nghe đây
Vô vàn Phật độ phương Tây
Có miền đất Phật xum dày an vui (T. Minh Đức thi hóa song thất lục bat "4 - 5 - 6" )   Đọc tiếp ...
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần năm.
13.12.14 6:17 am
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần năm.   Đọc tiếp ...
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần bốn.
13.12.14 6:10 am
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần bốn.   Đọc tiếp ...
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần ba.
30.11.14 10:42 pm
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần ba.
- Ngoài các vị phương danh trên đó
- Đại Bồ Tát cũng có đến nghe
- Văn Thù Sư Lợi ngồi kề
- Ngang hàng A Dật, Ha Đề liền nhau
- Thường Tinh Tấn ngồi sau một chổ
- Thích Đề Hoàn hội ngộ Chư Thiên (T.Minh Đức thi hóa song thất luc bát "3")   Đọc tiếp ...
Trang 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79