Les vœux du Bouddha Amita en langue Sanskrit | The vows of the Amita Buddha in Sanskrit language | Những lời nguyện của Đức Phật A Di Đà trong tiếng Phạn
05.11.14 9:23 pm
Les vœux du Bouddha Amita en langue Sanskrit | The vows of the Amita Buddha in Sanskrit language | Những lời nguyện của Đức Phật A Di Đà trong tiếng Phạn Partie 1   Đọc tiếp ...
Heart Sūtra of transcendent wisdom which allows going to the other shore Sūtra (short version). (In extracts of the Buddha 's teaching of TS Huệ Dân).
22.10.14 9:43 pm
Heart Sūtra of transcendent wisdom which allows going to the other shore Sūtra (short version). (In extracts of the Buddha 's teaching of TS Huệ Dân).   Đọc tiếp ...
Cœur de sagesse suprême qui permet atteindre l'autre rive sūtra (version courte). (Dans les Extraits de L'Enseignement du Bouddha de TS Huệ Dân).
21.10.14 10:44 pm
Cœur de sagesse suprême qui permet atteindre l'autre rive sūtra (version courte). (Dans les Extraits de L'Enseignement du Bouddha de TS Huệ Dân).   Đọc tiếp ...
Quatre mots, quatre descriptions, une phrase, décrivent la libération du boddhisattva de compassion pendant une méditation profonde et mettent en valeurun cheminvers un mot le plus connu du bouddhisme.
20.10.14 9:30 pm
Quatre mots, quatre descriptions, une phrase, décrivent la libération du boddhisattva de compassion pendant une méditation profonde et mettent en valeur un chemin vers un mot le plus connu du bouddhisme.(Dans les Extraits de L'Enseignement du Bouddha de TS Huệ Dân).   Đọc tiếp ...
Bát Nhã Tâm Kinh, dựa theo các âm trong bản tụng Hán Việt, viết lại bằng tiếng Phạn âm chữ la tinh và mẫu chữ devanāgarī (Trích trong tinh hoa Phật học TS Huệ Dân).
03.10.14 8:38 pm
Bát Nhã Tâm Kinh, dựa theo các âm trong bản tụng Hán Việt, viết lại bằng tiếng Phạn âm chữ la tinh và mẫu chữ devanāgarī (Trích trong tinh hoa Phật học TS Huệ Dân).   Đọc tiếp ...
Vài dòng tham khảo Bát Nhã Tâm Kinh diễn nghĩa (Bản dài): प्रज्ञा  पारमिता  हॄदय  सूत्रं | Prajñā Pāramitā Hṝdaya Sūtraṃ (Vistaramātṛkā | विस्तरमातृका ) trong Phạn ngữ. (Trích trong tinh hoa Phật học TS Huệ Dân).
03.10.14 4:23 pm
Vài dòng tham khảo Bát Nhã Tâm Kinh diễn nghĩa (Bản dài): प्रज्ञा पारमिता हॄदय सूत्रं | Prajñā Pāramitā Hṝdaya Sūtraṃ (Vistaramātṛkā | विस्तरमातृका ) trong Phạn ngữ. (Trích trong tinh hoa Phật học TS Huệ Dân).   Đọc tiếp ...
Vài dòng tham khảo Bát Nhã Tâm Kinh diễn nghĩa: प्रज्ञा  पारमिता  हॄदय  सूत्रं | Prajñā Pāramitā Hṝdaya Sūtraṃ trong Phạn ngữ. (Trích trong tinh hoa Phật học TS Huệ Dân).
22.09.14 11:34 pm
Vài dòng tham khảo Bát Nhã Tâm Kinh diễn nghĩa: प्रज्ञा पारमिता हॄदय सूत्रं | Prajñā Pāramitā Hṝdaya Sūtraṃ trong Phạn ngữ. (Trích trong tinh hoa Phật học TS Huệ Dân).   Đọc tiếp ...
Vài dòng tham khảo Bát Nhã Tâm Kinh diễn nghĩa: प्रज्ञा  पारमिता  हॄदय  सूत्रं | Prajñā Pāramitā Hṝdaya Sūtraṃ trong Phạn ngữ. (Trích trong tinh hoa Phật học TS Huệ Dân) phần 28
18.09.14 12:06 pm
Vài dòng tham khảo Bát Nhã Tâm Kinh diễn nghĩa: प्रज्ञा पारमिता हॄदय सूत्रं | Prajñā Pāramitā Hṝdaya Sūtraṃ trong Phạn ngữ. (Trích trong tinh hoa Phật học TS Huệ Dân) phần 28   Đọc tiếp ...
Vài dòng tham khảo Bát Nhã Tâm Kinh diễn nghĩa: प्रज्ञा  पारमिता  हॄदय  सूत्रं | Prajñā Pāramitā Hṝdaya Sūtraṃ trong Phạn ngữ. (Trích trong tinh hoa Phật học TS Huệ Dân) phần 27
17.09.14 12:09 pm
Vài dòng tham khảo Bát Nhã Tâm Kinh diễn nghĩa: प्रज्ञा पारमिता हॄदय सूत्रं | Prajñā Pāramitā Hṝdaya Sūtraṃ trong Phạn ngữ. (Trích trong tinh hoa Phật học TS Huệ Dân) phần 27   Đọc tiếp ...
Vài dòng tham khảo Bát Nhã Tâm Kinh diễn nghĩa: प्रज्ञा  पारमिता  हॄदय  सूत्रं | Prajñā Pāramitā Hṝdaya Sūtraṃ trong Phạn ngữ. (Trích trong tinh hoa Phật học TS Huệ Dân) gom ý của các phần chuyễn ngữ từ đầu cho đến phần 26.
16.09.14 8:09 am
Vài dòng tham khảo Bát Nhã Tâm Kinh diễn nghĩa: प्रज्ञा पारमिता हॄदय सूत्रं | Prajñā Pāramitā Hṝdaya Sūtraṃ trong Phạn ngữ. (Trích trong tinh hoa Phật học TS Huệ Dân) gom ý của các phần chuyễn ngữ từ đầu cho đến phần 26.   Đọc tiếp ...
Trang 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78