Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần bốn.
13.12.14 6:10 am
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần bốn.   Đọc tiếp ...
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần ba.
30.11.14 10:42 pm
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần ba.
- Ngoài các vị phương danh trên đó
- Đại Bồ Tát cũng có đến nghe
- Văn Thù Sư Lợi ngồi kề
- Ngang hàng A Dật, Ha Đề liền nhau
- Thường Tinh Tấn ngồi sau một chổ
- Thích Đề Hoàn hội ngộ Chư Thiên (T.Minh Đức thi hóa song thất luc bát "3")   Đọc tiếp ...
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần hai.
25.11.14 9:56 pm
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần hai.
Các Thanh La ai đều cũng biết
Vị lão niên Lợi-Phất ngồi trên
Cạnh ngay ông Mục-Kiền-Liên
Cùng ông Ca-Diếp, Chiên-Diên, Ly Bà
Có mặt cả Ly-La, Châu-Lợi
A Nan-Đà cùng với Hầu La
Nan Đà, Kiều-Phạm, Tân Na
Câu-Lưu cạnh Bạc-Câu-La, Tân-Đầu
Ngồi ngay đó A-Nâu có vẻ
Chăm chu nghe cặn kẽ trước sau
Toàn người học rộng hiểu sâu
Chí thành đệ tử bấy lâu tu hành ( T.Minh Đúc Thi hóa song thất lục bát "2" )   Đọc tiếp ...
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần một.
23.11.14 5:31 pm
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần một.
Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát
- Phật giảng kinh A Di Đà:
- Nước Xá vệ một thời khi ấy
- A Nan nghe Phật dạy kinh nầy
- Trong vườn Kỳ- Cấp đủ đầy
- Nghìn hai năm chục các thầy Tỳ kheo
( T.Minh Đức thi hóa song thất lục bát "1" )   Đọc tiếp ...
Suy xét về thuyết duyên khởi trích trong Quán Trung Luận, chương 26, trong tiếng Phạn, viết theo mẫu Devanāgarī(Trích trong tinh hoa Phật học TS Huệ Dân).
16.11.14 5:15 pm
Suy xét về thuyết duyên khởi trích trong Quán Trung Luận, chương 26, trong tiếng Phạn, viết theo mẫu Devanāgarī(Trích trong tinh hoa Phật học TS Huệ Dân).
Mūlamadhyamakakārikā, ṣaḍviṃśatitamaṃ prakaraṇaṃ: Dvādaśāṅgaparīkṣā
मूलमध्यमककारिका, षड्विंशतितमं प्रकरणं : द्वादशाङ्गपरीक्षा
  Đọc tiếp ...
Mười hai nhân duyên (Dvādaśāṅga pratītyasamutpāda (द्वादशाङ्ग   प्रतीत्यसमुत्पाद))  theo kinh Arthaviniścaya (अर्थविनिश्चय) trong tiếng Phạn, viết theo mẫu Devanāgarī (Trích trong tinh hoa Phật học TS Huệ Dân).
11.11.14 5:51 pm
Mười hai nhân duyên (Dvādaśāṅga pratītyasamutpāda (द्वादशाङ्ग प्रतीत्यसमुत्पाद)) theo kinh Arthaviniścaya (अर्थविनिश्चय) trong tiếng Phạn, viết theo mẫu Devanāgarī (Trích trong tinh hoa Phật học TS Huệ Dân).

Thuyết duyên khởi (Pratītya samutpāda (प्रतीत्य समुत्पाद (Phạn))/Paṭicca samuppāda (पटिच्च समुप्पाद (Pāli)) theo kinh Kaccānagotta (कच्चानगोत्त) trong tiếng Pāli, viết theo mẫu Devanāgarī(Trích trong tinh hoa Phật học TS Huệ Dân).
  Đọc tiếp ...
Les vœux du Bouddha Amita en langue Sanskrit s'écrivent en Devanāgarī. Traduction en Français, Anglais, Vietnamien (Dans les Extraits de L'Enseignement du Bouddha de TS Huệ Dân). Partie 2.
10.11.14 2:19 pm
Les vœux du Bouddha Amita en langue Sanskrit s'écrivent en Devanāgarī. Traduction en Français, Anglais, Vietnamien (Dans les Extraits de L'Enseignement du Bouddha de TS Huệ Dân). Partie 2.   Đọc tiếp ...
Thực hành lòng Đại Bi và Trí tuệ là những gì tạo nên sự hoàn thiện cho bản thân, cho sự chuyển phàm thành thánh, cho sự lợi lạc của tất cả.
09.11.14 9:02 pm
Thực hành lòng Đại Bi và Trí tuệ là những gì tạo nên sự hoàn thiện cho bản thân, cho sự chuyển phàm thành thánh, cho sự lợi lạc của tất cả. Ðó cũng là những nguyên tắc căn bản để giúp cho con người luôn sống tự vươn lên và tự tìm ra các giá trị chân, thiện, mỹ, mà hướng về niềm tự tin vào khả năng có thể thành Phật của chính mình qua các lời nguyện của Đức Phật A Di Đà.   Đọc tiếp ...
Tâm Kinh thi hóa ( Phạn ngữ bản ngắn ) qua phần diễn nghĩa của TS Huệ Dân
07.11.14 4:45 pm
Kính thầy Xá Lợi nêu danh giải bày
Sắc Không không có xưa rày
Sắc Không không có thể tài vì Không
Sắc Không duyên hợp hoàn Không
Sắc Không ngự trị “có không” cũng đồng
Thọ Tưởng Hành Thức Tánh Không   Đọc tiếp ...
Tâm Kinh thi hóa ( Phan ngữ bản dài ) qua phần diễn nghĩa của TS Huệ Dân
06.11.14 7:50 pm
Quán thâm năm uẩn chuyên cần vượt qua
Sắc Không, không có quả là
Sắc Không, không có thế mà đặt danh
Sắc Không, duyên hợp rành rành
Sắc Không, không có đã đành
Thọ- tưởng- hành-thức duyên hành giống nhau
  Đọc tiếp ...
Trang 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78