Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần bốn mươi hai.
16.01.15 10:01 pm
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần bốn mươi hai.   Đọc tiếp ...
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần bốn mươi mốt.
16.01.15 9:52 pm
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần bốn mươi mốt.   Đọc tiếp ...
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần bốn mươi.
15.01.15 10:46 am
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần bốn mươi.   Đọc tiếp ...
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần ba mươi chín.
14.01.15 10:50 am
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần ba mươi chín.
" Nghe chim hót sinh lòng niệm Phật
Niệm Pháp rồi cất tiếng niệm Tăng
Xá Lợi Phất có phải chăng
Chim vì tội báo, mới hằng sinh ra
Chốn Lạc Thành không có ba đường ác
Hẳn chim này cũng khác nơi ta
Chính là Đức Phật Di Đà
Muốn cho đạo pháp truyền xa muôn trùng
Nên Ngài mới nghĩ ra ý đẹp
Dùng tâm mình biến hóa ra chim
Lạc Thành quả thật trang nghiêm
Bao nhiêu điều dữ, nhãn tiền đều không"
( T. Minh Đức thi hóa song thất lục bát " 39 " )   Đọc tiếp ...
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần ba mươi tám.
14.01.15 10:41 am
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần ba mươi tám.   Đọc tiếp ...
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần ba mươi bảy.
14.01.15 10:36 am
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần ba mươi bảy.   Đọc tiếp ...
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần ba mươi sáu.
14.01.15 10:31 am
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần ba mươi sáu.   Đọc tiếp ...
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần ba mươi lăm.
11.01.15 8:58 pm
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần ba mươi lăm.
Phụ đề : T. Minh Đức thi hóa Thất Giác Chi trong Kinh Di Đà
"Lạc Thành trạch pháp sẵn đề
Tin cần vượt thoát Bồ Đề hiện thân
Đặng phần pháp Hỷ an thần
Thân an tâm tịnh, tinh thần an nhiên
Niệm Phật Pháp Tăng tinh chuyên
Định tâm quán chiếu pháp duyên có gì
Quán Không là Xã tức thì
Ta Bà Lạc Cảnh có gì phân chia "   Đọc tiếp ...
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần ba mươi bốn.
11.01.15 6:00 pm
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần ba mươi bốn.
Phụ đề: T . Minh Đức thi hóa" Ngũ Căn Ngũ Lực" trong kinh Di Đà
" Lòng Tin Tam Bảo sơ khai
Ngày đêm Tin Tấn lành thay đạo mầu
Nghĩ suy Tưởng Nhớ tâm đầu
Định tâm thiền quán thâm sâu pháp này
Trí khai huệ sáng xưa rày
Học thêm năm lực chuyển ngay biến lười
Gia thêm tín lực trọn đời
Lại thêm tấn lực sáng ngời đạo tâm
Thẳng vào chánh niệm thậm thâm
Định vào pháp chánh quán âm cõi lòng
Thành tựu Trí Tuệ kỳ công
Ngược dòng thế tục mà không ra ngoài "
  Đọc tiếp ...
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần ba mươi ba.
09.01.15 11:12 pm
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần ba mươi ba.
T. Minh Đức phụ đề:
" Cành hoa sen là Cảnh cũng là Tâm
Tiếng dạ là Cảnh cũng là Tâm
Cột phướng ngã là Cảnh cũng là Tâm
Tự Tánh Di Đà: không gian vô tận thời gian vô cùng
( Vô Lượng Thọ - Vô Lượng Quang)
Duy Tâm Tịnh Độ : Cảnh đâu Tâm đó Tịnh Độ muôn trùng
Nghe gió thổi thông reo chim hót: Tự tính Di Đà khi đủ duyên nên Tâm sinh lòng niệm Phật Pháp Tăng. Bởi vậy tha lực hay chư Phật khắp nơi Đông Tây Nam Bắc Thượng Hạ đồng tán dương và hộ niệm Kinh Di Đà này hay" Tâm Cảnh" này.   Đọc tiếp ...
Trang 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79