Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần ba mươi bốn.
11.01.15 6:00 pm
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần ba mươi bốn.
Phụ đề: T . Minh Đức thi hóa" Ngũ Căn Ngũ Lực" trong kinh Di Đà
" Lòng Tin Tam Bảo sơ khai
Ngày đêm Tin Tấn lành thay đạo mầu
Nghĩ suy Tưởng Nhớ tâm đầu
Định tâm thiền quán thâm sâu pháp này
Trí khai huệ sáng xưa rày
Học thêm năm lực chuyển ngay biến lười
Gia thêm tín lực trọn đời
Lại thêm tấn lực sáng ngời đạo tâm
Thẳng vào chánh niệm thậm thâm
Định vào pháp chánh quán âm cõi lòng
Thành tựu Trí Tuệ kỳ công
Ngược dòng thế tục mà không ra ngoài "
  Đọc tiếp ...
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần ba mươi ba.
09.01.15 11:12 pm
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần ba mươi ba.
T. Minh Đức phụ đề:
" Cành hoa sen là Cảnh cũng là Tâm
Tiếng dạ là Cảnh cũng là Tâm
Cột phướng ngã là Cảnh cũng là Tâm
Tự Tánh Di Đà: không gian vô tận thời gian vô cùng
( Vô Lượng Thọ - Vô Lượng Quang)
Duy Tâm Tịnh Độ : Cảnh đâu Tâm đó Tịnh Độ muôn trùng
Nghe gió thổi thông reo chim hót: Tự tính Di Đà khi đủ duyên nên Tâm sinh lòng niệm Phật Pháp Tăng. Bởi vậy tha lực hay chư Phật khắp nơi Đông Tây Nam Bắc Thượng Hạ đồng tán dương và hộ niệm Kinh Di Đà này hay" Tâm Cảnh" này.   Đọc tiếp ...
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần ba mươi hai.
09.01.15 2:08 pm
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần ba mươi hai.
Phụ đề : T. Minh Đức Thi hóa Tứ niện xứ trong kinh Di Đà; Tứ niệm xứ là bốn trong ba mươi bảy phần trợ đao. Đạo Đế trong Tứ Diệu Đế :
" Bốn nơi niệm chánh từ tâm
Thân vàng tướng hảo thật tâm xem nào
Vui buồn sinh diệt in nhau
Tâm kia thay đổi sắc màu trinh nguyên
Vận hành vật thể bình yên "
  Đọc tiếp ...
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần ba mươi mốt.
09.01.15 2:00 pm
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần ba mươi mốt.
Phụ đề : T. Minh Đức thi hóa " Tứ chánh cần " trong kinh Di Đà
" Lỗi lầm đã phạm nên chừa
Tội nào chưa tới nên ngừa hôm nay
Tập làm điều thiện chưa hay
Tăng thêm điều thiện quý thay tấm lòng "   Đọc tiếp ...
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần ba mươi.
08.01.15 8:47 pm
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần ba mươi.
Phụ đề: Bát Chánh đạo trong kinh Di Đà. T. Minh Đức thi hóa
" Con đường trung đạo không hai
Vui thay cảnh vật đổi thay tài tình
Rõ phần chính kiến chính mình
Nghĩ suy chánh đạo tâm qui tận nguồn
Suông lời đúng pháp suối tuông
Trắng trong thay nghiệp tâm luôn hành trì
Sống đơì an ổn tâm bi
Chuyên cần tiến bước lối đi chân thường
Ghi lòng tạc dạ tình thương
Định thần quán tưởng con đường Như Lai "   Đọc tiếp ...
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần hai mươi chín.
08.01.15 8:45 pm
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần hai mươi chín.
Phụ đề: " Lục căn: nhãn căn - nhĩ căn - tỷ căn - thiệt căn
thân căn và ý căn.
Tiếp xúc lục trần: Sắc trần - thinh trần - hương trần - vị trần
xúc trần và pháp trần.
Phát sinh lục thức: Nhãn thức - nhĩ thức - tỷ thức - thiệt thức
thân thức và ý thức. Gọi là thập bát giới trong kinh Di Đà vẫn có . Nhung cần lưu tâm tất cả là biểu trưng đặc thù sắc thái nói về " Tự Tánh Di Đà - Duy tâm Tịnh Độ " T. Minh Đức
  Đọc tiếp ...
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần hai mươi tám.
08.01.15 8:39 pm
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần hai mươi tám.
"Pháp Ngũ Lực thuộc lào sáng tỏ
Học hỏi thêm cho rõ Ngũ Căn
Nào là Thất Bồ Đề Phần
Cùng Bát Chánh Dạo, phải cần tinh thông"
( T . Minh Đúc thi hóa song thất lục bat " 28 " )   Đọc tiếp ...
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần hai mươi bảy.
07.01.15 11:45 am
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần hai mươi bảy.
Lại còn nhiều thứ giống chim
Huy hoàng màu sắc đẹp xinh đâu bằng
Khổng ước với Ca lăng, Bạch hạc
Anh võ cùng Cộng mạng ngày đêm
Cất lên giọng hót êm đềm
Ca vui hòa nhã, nói lên pháp mầu "
(T. Minh Đức thi hóa song thất luc bát"27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38") )   Đọc tiếp ...
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần hai mươi sáu.
06.01.15 10:41 pm
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần hai mươi sáu.
Lại còn sáu buổi ngày đêm
Muôn hoa trải khắp tăng thêm sắc vàng
Nhạc trầm bổng nghe vang mọi chốn
Trên thinh không dội xuống không ngơi
Chúng sanh rất mực thảnh thơi
Dâng hoa buổi sớm, khắp nơi Phật tiền
Tròn công việc rồi liền trở bước
Về đến nhà cơm nước thơm ngon
Xong xuôi còn có gì hơn
Nhẹ nhàng dạo gót đâu hơn cõi này
Cảnh Lạc Thành gồm bao sắc thái
Thế cho nên quả thật trang nghiêm
( T. Minh Đức thi hóa " 23 - 24 -25 -26 " )   Đọc tiếp ...
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần hai mươi lăm.
06.01.15 10:34 pm
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần hai mươi lăm.   Đọc tiếp ...
Trang 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78