Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần năm mươi hai.
25.01.15 9:16 pm
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần năm mươi hai.   Đọc tiếp ...
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần năm mươi mốt.
23.01.15 8:04 am
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần năm mươi mốt.   Đọc tiếp ...
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần năm mươi.
19.01.15 8:31 pm
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần năm mươi.
"Và hào quang chiếu ra khắp cõi
Thân của Ngài chói lọi vô biên
Toả từ Lạc Cảnh Tây Thiên
Suốt mười phương hướng không hiềm trở ngăn
Đệ tử Ngài dĩ nhiên vô số
Muốn kiểm xem cũng khó đón ra
Thanh Văn Bồ Tát A La
Dầy công tu tập đều là đạo cao
Miền Lạc Cảnh gồm bao công đức
Thế cho nên quả thật trang nghiêm"
T. Minh Đức thi hóa song thất lục bát "37-38-39-50" )

  Đọc tiếp ...
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần bốn mươi chín.
19.01.15 8:23 pm
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần bốn mươi chín.   Đọc tiếp ...
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần bốn mươi tám.
18.01.15 9:28 pm
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần bốn mươi tám.   Đọc tiếp ...
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần bốn mươi bảy.
18.01.15 9:25 pm
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần bốn mươi bảy.   Đọc tiếp ...
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần bốn mươi sáu.
18.01.15 2:18 pm
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần bốn mươi sáu.
" Ngài cùng với nhân dân trong đó
Sung sướng thay không có tử sinh
Luôn luôn hạnh phúc an lành
Tuổi cao vô tận ngày xanh vô vàn
Nếu mà tính thời gian từ trước
Mười kiếp rồi đã được trôi qua
Từ Ngài Đức Phật Di Đà
Viên thành chánh quả liên đài ngự lên
T. Minh Đức thi hóa song thất lục bát "35-36 " )   Đọc tiếp ...
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần bốn mươi lăm.
18.01.15 2:13 pm
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần bốn mươi lăm.   Đọc tiếp ...
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần bốn mươi bốn.
17.01.15 12:30 am
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần bốn mươi bốn.
"Xá Lợi cung kính một niềm
Hỏi sao Phật biệt hiệu A Di Đà "
T. Minh Đức thi hóa song thất lục bát "34-35-36" )   Đọc tiếp ...
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần bốn mươi ba.
16.01.15 11:21 pm
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần bốn mươi ba.
"Khi gió nhẹ thoảng rung cây báu
Hoặc lung lay mành sáo tôn nghiêm
Thế là bỗng thấy tự nhiên
Âm thanh huyền diệu trổi lên tưng bừng
Từ trên không vang lừng hòa tấu
Khiến những ai nghe thấu vào tai
Sinh lòng niệm Phật không sai
Niệm Tăng, niệm Pháp chẳng ai không nào
Cảnh Lạc Thành gồm bao công đức
Thế cho nên quả thật trang nghiêm"
T. Minh Đức thi hóa song thất lục bát " 40-41-42" )
  Đọc tiếp ...
Trang 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79