Trở về
Truy tìm vài nét yếu nghĩa trọng yếu bản Tâm Kinh . T. Minh Đức & Ts Huệ Dân
Friday, Aug 18, 2017 11:08 pm
Truy tìm vài nét yếu nghĩa trọng yếu bản Tâm Kinh . T. Minh Đức & Ts Huệ Dân
 TÂM KINH ( Phấn 2 )

Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến " Ngũ Uẩn " giai " Không " độ nhứt thiết khổ ách.
Xá Lợi Tử : " Sắc " bất dị " Không " - " Không " bất dị " Sắc " , " Sắc " tức thị " Không " - " Không " tức thị " Sắc "; Thọ tưởng hành thức diệt phục như thị . . . . Bản Tâm Kinh nầy có quan hệ gì với Duy Thức không ? Đúng thực bản Tâm Kinh nầy có hai bản, bản ngắn và bản dài đều nằm trong hệ thống " Tánh Không " Kinh Bát Nhã. Thấu hiểu trọn vẹn Duy Thức thì mới thấu triệt hai bản kinh tóm lượt nầy . Lần lượt mạo muội với khả năng như có thể sẽ trình bày đến các bạn :4 ) Độ nhứt thiết khổ ách là như thế nào ? Là vượt qua tất cả các khổ đau là vô trước trong mọi thời gian và không gian. Khổ nhất là chấp ngã và sở hữu ngã , chấp Ta và cái sở hữu thuộc về Ta.
5 ) Thọ - Tưởng - Hành - Thức diệt phục như thị là như thế nào? Là phần tinh thần nhận biết của trí óc con người . Thọ là cảm giác vui buồn hay không vui không buồn . Tưởng là tri giác là tư tưởng của con người. Hành là tư tưởng biến dịch sống động nhận thức của con người . Thức là phân biệt nhận thức . Chúng ta có thể làm những công thức tương tợ như Sắc và Không. Thí du 1 : " Thọ " bất dị "Không " " Không " bất dị " Thọ " và " Thọ " túc thị " Không " " Không tức thi " Thọ " còn Tưởng - Hành và Thức giống như công thức nầy là hoàn hảo. " Tưởng " không khác " Không " và " Không " không khác " Tưởng ". " Tưởng " chính là " Không" và " Không " chính là " Tưởng " . " Hành và Thức " cũng tương tợ như vậy là hoàn hảo. Vế 1 " Hoa " bất dị " Rác " và " Rác " bất dị " Hoa " ; Vế 2 " Hoa " tức thị " Rác " và " Rác " tức thị " Hoa ". Cụ thể : " Cái Bàn " ( Sắc ) không khác " Bốn chân và mặt bàn " ( Không ) và " Bốn chân và mặt bàn ( Không ) không khác " Cái bàn ". " Cái bàn " ( sắc )

Bài này đã đọc 106 lần
Chưa có bình luận
Viết bình luận
* Tên
* Email (cộng đồng không xem được hộp thư tác giả)
*
* Điền những mã kiểm chứng
* - Tất cả các ô trống phải điền hết