Trở về
Truy tìm vài nét yếu nghĩa trọng yếu bản Tâm Kinh . T. Minh Đức & Ts Huệ Dân
Thursday, Aug 17, 2017 8:39 pm
Truy tìm vài nét yếu nghĩa trọng yếu bản Tâm Kinh . T. Minh Đức & Ts Huệ Dân
 TÂM KINH ( Phần 1 )

Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến " Ngũ Uẩn " giai " Không " độ nhứt thiết khổ ách.
Xá Lợi Tử : " Sắc " bất dị " Không " - " Không " bất dị " Sắc " , " Sắc " tức thị " Không " - " Không " tức thị " Sắc "; Thọ tưởng hành thức diệt phục như thị . . . . Bản Tâm Kinh nầy có quan hệ gì với Duy Thức không ? Đúng thực bản Tâm Kinh nầy có hai bản, bản ngắn và bản dài đều nằm trong hệ thống " Tánh Không " Kinh Bát Nhã. Thấu hiểu trọn vẹn Duy Thức thì mói thấu triệt hai bản kinh tóm lượt nầy . Lần lượt mạo muội với khả năng như có thể sẽ trình bày đến các bạn ; Chân thành cám ơn trước:
1 ) Tạm diễn nghĩa : Ngài Bồ Tát Quán Tự Tại lúc thực hành thẩm thấu vào Trí Tuệ liền thấy thân ngũ uẩn không có thực ngã nên Ngài vượt thoát mọi khổ đau. Ngài liền chia sẽ cùng Ngài Xá Lợi Tử: " Sắc " không khác với " Không " - " Không " không khác với " Sắc ", lại nữa " Sắc " chính là " Không " - " Không chính là " Sắc " , còn lại Thọ - Tưởng - Hành - Thức cũng giống như vậy.
2 ) - Con người không thực ngã, vật thể không thực tướng, tướng trạng không có thực thể hay thực tính . Tôi đây sao gọi là Vô ngã , còn vạn vật kia sao gọi là không thực tướng, Cảm giác, tri giác, tư tưởng, hành hoạt tâm tư và nhận thức nơi mỗi con người sao gọi là không thực tính, không thực thể. Câu hỏi vừa đặt ra mới nghe rất thực tế và có lý nhưng nghĩ thâm sâu nghịch chiều thì mới đưọc phân nữa còn phân nữa mình quên nên không vượt qua và nhảy vọt , phóng ra khỏi thế giới nhị nguyên biên kiến là khổ đau là sinh tử.
3 ) Ngũ Uẩn là gì ? Người ta thường gọi thân ngũ uẩn là thân người gồm : Sắc - Thọ - Tưởng - Hành - Thức . Phần tinh thần : Thọ, Tưởng, Hành,Thức .Sắc thân con người phần vật chất là Đất - Nước -Gió - Lữa cũng gọi là thân Tứ Đại . Thân người là tổ hợp của Ngũ Uẩn nên gọi là Vô Ngã . Nhìn vào cái bàn thấy không thực thể rồi. Chính kiến nhìn đúng như thật, bởi cái bàn có bốn chân và mặt bàn, gỡ bốn chân ra cái bàn không còn hiện hữu nữa, bốn chân và mặt bàn không phải là cái bàn . Ghép bốn chân và mặt bàn không phải là cái bàn lại thành cái bàn . Kinh nói " Sắc " ( cái bàn ) bất dị " Không " ( bốn chân và mặt bàn không phải cái bàn ) " Không " ( Bốn chân và mặt bàn không phải cái bàn ) bất dị " Sắc " ( cái bàn ) và đậm nét hơn nữa là " Sắc " tức thị " Không " - " Không " tức thị " Sắc ". Hoa tức là Rác. Rác làm ra Hoa . Nhìn sắc thân Vô Ngã mà không đánh mất yếu tố sở hữu của chính nó với cái nhìn Trí Tuệ Bát Nhã đã tồn tại và thách thức chuổi dài thời gian trong ngôi nhà Phật Pháp. ( xin xem tiếp phần 2 )

Bài này đã đọc 79 lần
Chưa có bình luận
Viết bình luận
* Tên
* Email (cộng đồng không xem được hộp thư tác giả)
*
* Điền những mã kiểm chứng
* - Tất cả các ô trống phải điền hết