Trở về
Pháp thân và Ứng thân Phật trong Thi Ca Việt Nam qua vần thơ của Thầy Minh Đức, phổ theo phần diễn nghĩa trong phạn ngữ của TS Huệ Dân
Monday, Jun 13, 2011 2:45 pm
Pháp thân và Ứng thân Phật trong Thi Ca Việt Nam qua vần thơ của Thầy Minh Đức, phổ theo phần diễn nghĩa trong phạn ngữ của TS Huệ Dân
Ứng thân Phật
 
Ứng thân Phật đúng thời cơ
Cũng đồng hóa phật cõi nhơ kiếp nguời
Đản sanh bảy bước tươi cười
Tu nhân trải nghiệm thành người độ sanh
Lòng từ trí tuệ tinh anh
Mỗi lời mỗi ý kết hành tạng kinh
Ngộ phần niệm xứ làm tin
Tin cần thể nghiệm tâm kinh hành thiền
Đầy đủ như ý thiện duyên
Năm phần căn bản tinh chuyên hộ trì
Bảy phần thánh đạo tức thì
Tám phần bát chánh ngay khi cũng vì
Ứng thân chuyển pháp từ bi
Theo dòng luân chuyển chấp chi não nề
Ứng thân quả thật bồ đề
Báo thân phật cũng hồi về pháp thân
 
Pháp Thân Phật
 
Phật thân tứ đại giống người
Pháp thân dầy kiếp nghìn đời tu nhân
Ai ai cũng có tự thân
Khơi nguồn giáo pháp chính thân thể này
Pháp thân vạn vật từ đây
Cũng từ pháp giới đông dầy tánh không
Chân như phật tánh đại đồng
Tạng tâm ngậm chứa tấm lòng chân như
Phân minh trí tuệ lòng từ
Không còn dơ sạch chân như hiển bày
Pháp thân vạn vật từ nay
Không màu không sắc không thay đổi vời
Duyên sanh vạn pháp nhất thời
Tánh không khắp nẻo tuyệt vời trần gian
Ngũ phần hương nguyện bình an
Nhập vào lý tánh xé tan não phiền

Báo thân Phật
 
Hiện thân đức hạnh từ trong
Báo thân thành quả bón vun khởi đầu
Tô bồi phát triển thâm sâu
Tạo công bồi đức hàng đầu thánh vương
Trang nghiêm trí tuệ phi thường
Cũng từ giới hạnh con đường hoa khai
chuyển từ nghiệp xấu từ nay
Đạt thành thánh quả Như lai thuở nào
Ba hai tướng tốt làm sao
Tám mươi vẽ đẹp thanh cao hết lời
Sắc thân dẫu có cõi đời
Duyên sanh thay đổi rạng ngời thật chơn
Báo thân quả thật cõi nhơn
Mỗi người tỉnh thức đâu hơn cõi này
Pháp thân tánh tịnh xưa rày
Báo thân của Phật hóa ngay Ta bà
 
Thi hóa : T. Minh Đức
Bài này đã đọc 1331 lần
Chưa có bình luận
Viết bình luận
* Tên
* Email (cộng đồng không xem được hộp thư tác giả)
*
* Điền những mã kiểm chứng
* - Tất cả các ô trống phải điền hết