Mộng
13.09.17 12:37 am
Chữ tình vốn chỉ bềnh bồng
Đong đưa lên xuống như dòng triều trôi   Đọc tiếp ...
MƯA
13.09.17 12:36 am
Rơi chi những giọt đắng lòng
Sầu vương thả bóng bềnh bồng nổi trôi   Đọc tiếp ...
DIỄM PHÚC HƠN NGƯỜI
12.09.17 8:29 am
Trăm năm trong một đời người
Cuối đời vẫn thấy nụ cười mẹ cha
Đó là hạnh phúc bao la
Răng long tóc bạc nhìn ta hơn người   Đọc tiếp ...
BẾN VẮNG
12.09.17 8:23 am
Chữ tình đã in khắc sâu
Chữ sầu sẽ ngấm càng lâu khó mờ   Đọc tiếp ...
TAN
12.09.17 8:19 am
Thu mang chi một chữ chờ
Cho thơ thơ thẩn vật vờ tìm âm   Đọc tiếp ...
THU SANG
12.09.17 8:12 am
Hương thu đẫm chất men say
Sắc thu vươn bóng thơ say họa tình   Đọc tiếp ...
Chữ Phật là cái tự tôi tu hành
11.09.17 9:00 pm
Tu hành không phải vì TÔI
Chữ Phật là cái tự tôi tu hành   Đọc tiếp ...
Truy tìm vài nét yếu nghĩa trọng yếu bản Tâm Kinh . T. Minh Đức & Ts Huệ Dân
18.08.17 11:08 pm
TâM- KINH ( phần 2 )
Quan Tự Tại Bồ Tát hành thâm
Bát Nhã Ba La MẬt Đa thời
Chiếu kiến " ngũ uẩn " giai " không "
Độ nhứt thiết khổ ách   Đọc tiếp ...
Truy tìm vài nét yếu nghĩa trọng yếu bản Tâm Kinh . T. Minh Đức & Ts Huệ Dân
17.08.17 8:39 pm
Tâm Kinh

Quán Tự Tại Bố Tát hành thâm,
Bát Nhã Ba La Mật Đa thời
Chiếu kiến " Ngũ Uẩn " giai Không
Độ nhứt thiết khổ ách.   Đọc tiếp ...
Chân dung bán thân Phật Thị Tịch Nhập Niết Bàn gọi tắc Nhập Niết Bàn
06.01.17 6:07 am
Chân dung bán thân Phật Thị Tịch Nhập Niết Bàn gọi tắc Nhập Niết Bàn   Đọc tiếp ...
Trang 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77