Hội Phật Giáo Bordeaux Chùa Phước B́nh - 41 Ave de Paris 33310 LORMONT - Tél : 05.56.06.66.55 hay 06.64.52.87.77
                                                                             Site internet : www.chua-phuoc-binh.com
 

Trang Web chua-phuoc-binh.com
Tạo thành danh bản hương thơm cơi ḷng
Cám ơn thiện hữu góp công
Tiếp cho phật pháp khai thông đạo mầu
Thiền môn chánh điện màu nâu
Giúp hàng phật tử thẩm sâu hành tŕ
Theo ḍng đức Phật từ bi
Cúng dường bố thí không ǵ phí công
Tăng phần công đức ước mong
Tiến tu huệ giác lư thông luân hồi
Phước B́nh am tự nhỏ thôi
Nhưng ṿng sinh hoạt sanh sôi tiến hành
Hành tŕ kinh luật thơm danh
Tiếp tân bằng hữu hoành oanh khải đề
Duy tŕ văn hóa Bồ đề
Giúp cho phật tử quay về đạo tâm
Chủ đề vô thượng thậm thâm
Với phần hàm thụ Quán âm ta bà
Tiếp theo trường khúc phật ca
Thêm phật tự học tại gia cả đời
Nghe kinh trên mạn thảnh thơi
Thêm phần lịch sử nhiều nơi ẩn tàng
Từ thời lập quốc Văn lang
Đến nay thấy rơ trên trang web nhà
Văn hóa phật giáo vị tha
Duy tŕ tiếng Việt thấy xa nỗi niềm
Tự hào thống nhứt hai miền
Việt nam giống Việt cháu tiên đồng bào
Kính thưa các bậc đạo cao
Ḷng từ khích lệ ánh sao lập ḷe
Giúp mạn thay đổi nhẹ te
Niềm vui tường lăm không che nỗi ḷng
Đời người con nước lớn ṛng
Khi lên khi xuống uổng công giả tràng
Từ bi thầm nghĩ hơn vàng
Từ bi là ánh đạo vàng mở trang

Kính Bút

Tiểu đồng Huệ Dân