Hội Phật Giáo Bordeaux Chùa Phước B́nh - 41 Ave de Paris 33310 LORMONT - Tél : 05.56.06.66.55 hay 06.64.52.87.77
                                                                             Site internet : www.chua-phuoc-binh.com
 
Quy y Phật Pháp Tăng già
Thành tâm phụng thỉnh Phật Đà Quán âm
Vị Bồ tát là ấm thân
Thành Bồ tát lớn cơi nhân hữu t́nh
Bởi Ngài trọn đủ quá tŕnh
Quán âm Đại sĩ tầm thinh độ đời
Từ bi trí huệ tuyệt vời
Trần lao phủi sạch nên đời suy tôn
Đồng thanh xướng tụng sớm hôm
Tam thân thanh tịnh quán môn pháp này
Ngọc như ư trí cao dầy
Hoa sen đại pháp liên đài chứng minh
Phật từ xuống cả hàm linh
Gia tŕ sanh chúng oai linh hiển bày
Trụ tâm vô trước khứ lai
Không c̣n ngă pháp không hai con đường
Bồ đề tâm nguyện phi thường
Tánh không thành tựu kiết tường mọi nơi
Ba thân như ngọc sáng ngời
Sen vàng rực rỡ khắp nơi Ta bà
Ba thân hợp nhất một nhà
Nhập vào thể tánh hằng hà bảo châu


Thi hóa
T. Minh Đức


Trích từ Kinh Như Ư Tâm Đà La Ni. Nội dung kinh : Nói về oai thần bất khả tư ngh́ của Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngài bạch Phật trước đại chúng rằng : Ngài muốn thể hiện sở chứng của ḿnh cầu Phật chứng tín. Phật tùy hỷ hứa khả.

Nghèo đói chưa hẳn là khổ đau, bệnh tật cũng chưa hằn là lo âu bậc nhất chỉ có Tà kiến rồi tạo muôn ngàn ác nghiệp cứ măi sống trong luân hồi khổ đau. Quan Thế Âm Bồ Tát nói kệ thơ Như Ư Bảo Luân Vương rằng mỗi chúng sanh sẵn có Bản Giác quí báo như ngọc Như Ư, chỉ quay chuyển Tà kiến ( Chuyển hóa thân khẩu ư bất tịnh trở nên thanh tịnh : Om ) thành Chánh kiến đủ ma lực nghiền nát mọi kiến chấp như thân kiến, biên kiến, ngă kiến. Tất nhiên khi trừ diệt hết mê hoặc về kiến chấp th́ Tâm được sáng, Trí huệ tṛn đầy. Khi cầu muốn chi mà không như ư. Ngay lúc mệnh chung tâm thanh tịnh tŕ chú này mong cầu thấy Phật A Di Đà, Quan Thế Âm, Đại Thế Chí đến tiếp dẫn về Tịnh Độ : Văng Sanh Thành Phật. Khi Quan Thế Âm vừa đọc kệ thơ xong: bài thi kệ làm chấn động toàn diện mọi tâm thức và vang động đến ngày hôm nay. Nhưng tiếc vẫn c̣n ẩn hiện trong văn Phạn Hán . Tại sao cũng đọc mà đọc âm nước ngoài mà không quay về đọc âm việt nghĩa Việt. Nay thi hóa việt văn đến Quí vị tường lăm suy tư đúng là Chánh kiến, mở ra chân trời mới lạ tùy ư chọn Ngọc Như Y năm nao đă bỏ quên trong chéo áo làm cùng tử khắp nẻo đường trần.


Trở về