Hội Phật Giáo Bordeaux Chùa Phước B́nh - 41 Ave de Paris 33310 LORMONT - Tél : 05.56.06.66.55 hay 06.64.52.87.77
                                                                             Site internet : www.chua-phuoc-binh.com
 
Quy Tâm kính lễ mười phương
Trí mầu b́nh đẳng Phật thương muôn loài
Ánh quang tịch tịnh trong ngoài
Lời hay ư đẹp của Ngài khai sanh
Khẩu thân ư tṛn tinh anh
Pháp thân thanh tịnh duyên sanh thật là
Duyên sanh tự thể không mà
C̣n đâu hữu tướng thật là chơn không
Làm ǵ c̣n khổ mà mong
Từ đây trí tuệ mở thông khai đường
Hào quang chiếu sáng khôn lường
Tạng tâm ngậm chứa chơn thường lành thay
Ngoài an trong tịnh kính Ngài
Nguyện ḷng ghi tạc đêm ngày thâm ân
Tiêu tai sạch họa là Thần
Kiết tường là Chú đưa dần sang sông
Đến khi phật quả đại đồng
Công viên quả măn tấm ḷng viên vung

Thi hóa
T. Minh Đức

Xuất xứ : Chú Tiêu Tai Kiết Tường trích từ kinh Tiêu Tai Kiết Tường. Nội dung kinh : Phật nhập từ bi quán, dưới thấy từng tâm niệm của mọi loài chúng sanh, trên vượt khỏi mọi tri kiến thường t́nh của nhân thiên. Xuất định Ngài dẫn khởi một h́nh ảnh biểu trưng nhắc đến một Đức Phật Ta La Vương Như Lai đă thuyết thần chú Xí Thạnh Quảng Đại Oai Đức như là một phương tiện tâm linh để giải tai nạn khổ ách. Kinh nhấn mạnh rằng : Bởi tạo nghiệp từ đời trước, nay cam chịu mọi thống khổ nơi thân tâm này : Đó là Tai. Nghiệp chướng tịnh, tâm vui mừng : Đó là Kiết. Hơn nữa Tâm Mê th́ Kiết tức là Tai. Tâm Ngộ th́ Tai tức là Kiết. Đọc thoại nội tâm về đọc thoại nội tâm thanh lọc tri kiến bằng những câu thơ chú kiệt tác có một không hai đó là chú Tiêu Tai Kiết Tường. Nay chia sẽ đến Qúy vị bằng những ḍng thơ lục bát việt ngữ trầm tư thưởng ngoạn cho tan đi mọi nỗi khổ niềm đau ưu sầu tai ươn ách nạn Ta Bà.
                                                                                  
Trở về